Alatised komisjonid

17.10.18

VALLAVOLIKOGU ALATISED KOMISJONID


 REVISJONIKOMISJON

1.  Raivo Põldaru - esimees
2.  Peep Põdder - aseesimees
3.  Margus Kask
4.  Mihkel Kübar
5.  Matti Tsahkna

Tegevusvaldkonnad: vallavalitsuse või vallavalitsuse ametiasutuse ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemusliku tegevuse hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

EELARVEKOMISJON              

1.  Peep Põdder - esimees
2.  Terje Rudissaar - aseesimees
3.  Andres Kittus
4.  Aivar Kokk
5.  Enn Kurg

6.  Raivo Meitus
7.  Ülvi Nool-Kõre
8.  Ain Viik

Tegevusvaldkonnad: valla rahandus- ja eelarvepoliitika, eelarvestrateegia, vallaeelarve, maksupoliitika jms küsimused.
 

ARENGU- ja REFORMIKOMISJON

1.  Andrei Fedossovski  - esimees
2.  Mihkel Kübar - aseesimees
3.  Ain Aru

4.  Marek Mardimäe
5.  Alari Päären
6.  Marek Saksing
7.  Riho Seppet
8.  Kaido Väljaots

Tegevusvaldkonnad: valla arendustegevus, arengukavad, üld- ja detailplaneeringu jms küsimused, haldusreformiga seotult tekkinud küsimused.

MAJANDUSKOMISJON

1.  Jaano Terras - esimees
2.  Voldemar Ilves  - aseesimees

3.  Janar Hannolainen
4.  Enn Kivi
5.  Ats Püvi
6.  Heli Raevald
7.  Marko Saksing
8.  Matti Tsahkna

Tegevusvaldkonnad: munitsipaalmajandus, ettevõtlus, turismimajandus, valla vara sihipärase kasutamise, keskkonnakaitse, jäätmekäitluse, liikluskorralduse, maakorralduse, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni, energiamajanduse, tänavavalgustuse, ehituse, elamumajanduse, ühistranspordi, vabaaja veetmise kohtade, avalike teede ja nende korrashoiu jms majandusküsimused.
 

KULTUURI- ja SPORDIKOMISJON

1.  Marek Saksing  - esimees
2.  Ahto Vili - aseesimees
3.  Malle Aia
4.  Girt Kaarepere
5.  Rainis Poll
6.  Ringo Saar
7.  Raul Soodla
8.  Tiina Tegelmann

Tegevusvaldkonnad: kultuuri, spordi, huvitegevuse, valla sümboolika kasutamise, tunnustusavalduste jms küsimused.


HARIDUS- ja NOORSOOTÖÖKOMISJON

1.  Kristian Vaarpuu - esimees
2.  Priit Põdra - aseesimees
3.  Margus Kask
4.  Väino Ling
5.  Hardi Perk
6.  Liisi Poom
7.  Veigo Tumaševski
8.  Aleksandr Šternfeld

Tegevusvaldkonnad: alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse tagamise, täiskasvanute õppe, ervajadusega laste koolihariduse, noorsootöö, huvihariduse jms küsimused.

SOTSIAAL- ja TERVISEARENDUSKOMISJON

1.  Tiina Teppan - esimees
2.  Tiit Lääne - aseesimees
3.  Rein Kaste
4.  Malle Koppa
5.  Heli Raevald
6.  Urmas Raide
7.  Silja Piir
8.  Mai Treial

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalabi ja -teenuste, eakate ja erihoolekannet vajavate isikute igapäevaeluga hakkamasaamise tagamise, tugiteenuste juurutamise, lastekaitse jms sotsiaalhoolekande ning tervisekaitse, tervise edendamise ja haiguste ennetamisega seotud küsimused.
 

*  Märkus:  tumedas šriftis on volikogu liikmed

 

 

 

article-author: MAIRE KASVANDIK