Täisealise isiku hooldus

27.03.18

 

Täisealise isiku hoolduse eesmärk on hoolduse korraldamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt elada edasi oma kodus.

Hoolduse seadmisel hinnatakse hooldusvajadust ja sellest tulenevalt määratakse kindlaks hooldaja ülesanded puude raskusastme lõpptähtajani või kuni viieks aastaks.

Üldjuhul ei määrata hooldajaks isikut, kes on hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega või kellel on sügav või raske puue.

Hooldust teostab osakonna haldusaktiga määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava ja hooldaja nõusolekul.

 

Õigusakt

Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Kontaktisik

Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, 776 6523

 

 

article-author: HELIKA SÕBER