Jõgeva Vallavalitsuses ootavad täitmist järgmised töökohad:

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö)
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus
 • B-kategooria juhiload
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil egle.laane@jogeva.ee hiljemalt 7. märtsiks 2018.  Lisainfot annab  sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel  534 03780.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Sotsiaaltöö peaspetsialisti põhiülesanne on lastekaitse valdkonna koordineerimine koostöös lastekaitse spetsialistidega, et kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Selleks peaspetsialist:

 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas
 • korraldab asendushooldust, vormistab sellekohaseid lepinguid, teeb püsivat koostööd asendushoolduse osutajaga ja järelevalvet hoolduse üle
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele
 • algatab ja koordineerib lastekaitsealaseid projekte ning ennetustegevust
 • korraldab laste ja perede hoolekande komisjoni tööd
 • korraldab vajadusel laste kinnisesse asutusse paigutamist
 • korraldab info- ja teabepäevi koostöös lastekaitse valdkonna koostööpartneritega

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas
 • vähemalt 3-aastane sotsiaaltöö kogemus
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele
 • põhjalikud teadmised lastekaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus
 • B-kategooria juhiload
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil egle.laane@jogeva.ee hiljemalt 1. märtsiks 2018.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel  534 03780.
 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialisti
ametikoha täitmiseks

 

Sotsiaaltöö spetsialisti töö eesmärk on tagada abivajajatele sotsiaalteenuste osutamine. Selleks spetsialist:

 • nõustab sotsiaalteenust vajavaid isikuid
 • menetleb sotsiaalteenuste saamiseks esitatud taotlusi, sh kontrollib esitatud andmeid hindab isiku abivajadust, koostab teenuse määramise või sellest keeldumise otsuse kavandi;
 • abistab isikuid teenuse saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel
 • koostab ja esitab statistilisi aruandeid

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas
 • vähemalt 2-aastane sotsiaaltöö kogemus
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele
 • põhjalikud teadmised sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus
 • B-kategooria juhiload
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 5. märtsiks 2018.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel. 534 03780.

Täitmist ootavad kolm spetsialisti ametikohta, neist üks ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutub välja konkursi noortejuhi leidmiseks Torma Noortekeskusesse (0,5 kohta) ja Sadala Noortekeskusesse (0,25 kohta)

 

Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagritega.

Nõudmised kandidaadile

 • keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus

Kasuks tuleb

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus
 • laagrikasvataja osakutse
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Asutus pakub

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • erialaseid koolitusi
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi

Lisainfo

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 11. märtsiks 2018 aadressil riin.juurma@jogeva.ee.

Tööleasumise aeg: nii pea kui võimalik.

Riin Juurma: 5345 3565, riin.juurma@jogeva.ee