Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

04/12/18

 

Suur tn 38 kinnistu (Jõgeva linn, Jõgeva vald) ja selle lähiala detailplaneering

Jõgeva Vallavolikogu 28. juuni 2018 otsusega nr 60 algatati Jõgeva vallas Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Algatatud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõgeva Issanda Risti Väljatoomise Püha Koguduse omandis oleva Jõgeva linna Suur tn 38 kinnistu (pindala 1608 m2, katastritunnus nr 24901:005:0520, kinnistu registriosa nr 1164135, praegune sihtotstarve 30% elamumaa (001; E) ja 70% ärimaa (002; Ä)) ja selle lähiala detailplaneeringuga soovitakse muuta maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maaks (016; Üh) ja määrata kinnistu ehitusõigus. Detailplaneeringu koostamine algatati uue kirik-kogukonnakeskuse ehitamise planeerimise eesmärgil. Algatatud detailplaneering on Jõgeva linna üldplaneeringu ja Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering" põhilahendust muutev.

 

Author: HELIKA SÕBER