Vabad töökohad

Lastekaitse spetsialist

Ehitusspetsialist

Vaimastvere noortekeskuse noortejuht

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul;
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 19. märtsiks 2019.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
ehitusspetsialisti
ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas ehitusseadustiku ja teiste ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmine.

Eesmärgi täitmiseks ehitusspetsialist:

 • teeb riiklikku järelevalvet ehitusseadustiku nõuete täitmise üle;
 • menetleb ehitus- ja kasutusteatisi ning ehitus- ja kasutuslubade väljaandmist;
 • esitab ehitisregistrisse andmeid ja teeb ehitisregistrist väljavõtteid;
 • väljastab kaevamislube ja teeb kaevetööde üle järelevalvet;
 • nõustab isikuid oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • ehitusalane kõrgharidus;
 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus;
 • põhjalikud teadmised ehitamist ja projekteerimist reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil egle.laane@jogeva.ee hiljemalt 20. märtsiks 2019.  Lisainfot annab majandusosakonna juhataja Tõnu Uuna, tel 5342 4553.

 

 
Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.
 
Nõudmised kandidaadile
 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus
Kasuks tuleb
 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus
 • laagrikasvataja osakutse
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
Asutus pakub
 • võimalusi eneseteostamiseks
 • erialaseid koolitusi
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi
 • tähtajalist töölepingut (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine)
Lisainfo
Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 10. aprill 2019 aadressil riin.juurma@jogeva.ee
Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik
Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Riin Juurma tel. 5345 3565