« Tagasi

Ühtne sotsiaalteenuste kord ja ühtsed sotsiaaltoetused üle suure valla

Jõgeva vallavolikogu 8. veebruari istungil võeti vastu kolm olulist sotsiaalvaldkonna määrust: "Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord", "Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused" ning "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõgeva vallas".

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsase sõnul ühtlustavad vastu võetud dokumendid teenuste võimaldamise ja toetuste maksmise tingimused ja korra kogu uue valla territooriumil.

"Senini lähtusime viie piirkonna erinevast korrast: nelja ühinenud omavalitsuse ja Puurmani valla vastavast korrast, sest sellest vallast tuli Jõgeva valda üle Saduküla piirkond," ütles Aime Meltsas.

Määruste ettevalmistamisel osalesid tema sõnul kõik vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad, keda on kümmekond ja kes on enamasti suurte kogemustega praktikud. Ka volikogu liikmed ja volikogu komisjonide liikmed aitasid kaasa.

"Laias laastus on nende dokumentide eesmärk inimeste toimetulekuvõime toetamine ja elukvaliteedi säilitamine," kinnitas sotsiaalosakonna juhataja.

Tema sõnul soovisid just praktikutest sotsiaaltöötajad seda, et ühte määrusse koondataks sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord ning teise sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord. Ühinenud omavalitsustel oli varem kellel kaks, kellel üks ühine kord. Kui on kaks eraldi korda, on sotsiaaltöötajatel lihtsam oma tööd teha ja klientidelgi parem määrustest aru saada. See on kooskõlas ka sotsiaalosakonna tulevikuplaanidega: seal kavatsetakse välja arendada kolm eraldi töösuunda: osa ametnikke spetsialiseeruvad lastekaitse, osa toetuste ja osa teenustega tegelemisele.

Vastu võetud korrad annavad infot selle kohta, millistel tingimustel ja millises mahus abi osutatakse ning kuidas tagatakse teenuste-toetuste kättesaadavus. Sotsiaaltoetuste puhul on aluseks võetud kõige kõrgemad määrad, mis ühinenud omavalitsustes senini kehtisid. See põhimõte sai sätestatud juba ühinemiskokkuleppes. Mõnda liiki toetuste, näiteks matusetoetuse maksmisel paneb omalt poolt õla alla ka riik: riik annab osa raha ja omavalitsus lisab sellele oma panuse.

Nende toetuste puhul, mis ei olene taotleja sissetulekust, on toetuse suurus määrusesse sisse toodud: siis ei pea inimene seda mujalt otsima hakkama. Sünnitoetust hakatakse maksma näiteks 600 eurot (300 pärast lapse sündi ja 300 pärast lapse üheaastaseks saamist), esmakordselt kooli mineva lapse toetust 260 eurot, hooldajatoetust 30-200 eurot kuus (olenevalt hooldatava vanusest ja puudeastmest), eestkostetoetust 25 eurot kuus ja matusetoetust 450 eurot. Viimasest maksab 250 eurose osa riik ja kohalik omavalitsus lisab juurde 200 eurot.

Perekonna sissetulekust sõltuvateks toetusteks on toimetulekutoetus, vajaduspõhine toetus ja tervisetoetus. Toimetulekutoetuse andmisel arvesse võetavate alaliste kulutuste loetelu tuleneb riigi vastavast seadusest, omavalitsuse volikogu kehtestada on aga iga kulu kohta arvesse võetav piirmäär. Ka need piirmäärad on nüüd Jõgeva vallavolikogu poolt kehtestatud.

"Piirmäärad on välja kujunenud igapäevases sotsiaaltöö praktikas ja põhjalikult läbi arutatud ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töörühma mullustel koosolekutel," ütles Aime Meltsas.

Tema sõnul saab sotsiaalvaldkonna oluliste määrustega tutvuda valla kodulehel ja need avaldatakse ka Riigi Teatajas. Kehtima hakkavadki dokumendid Riigi Teatajas avaldamisest alates.

"Meil on plaanis hakata ka sotsiaaltoetusi ja sotsiaalteenuseid puudutavaid dokumente rahvale tutvustamas käima. Lähim selline kohtumine on näiteks 14. veebruaril Kuremaa ujulas, kuhu tulevad kokku mitu pensionäride ühendust," sõnas sotsiaalosakonna juhataja.