« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 12.02.18 istungil

- Määrati Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Viruvere külas asuva Tööstuse, Sikkali ja Kase kinnisasja liitmisel tekkivale 10,49 ha suurusele katastriüksusele koha-aadressiks Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Viruvere küla, Kase ja maa kasutamise sihtotstarbeks tootmismaa – kinnistule ehitatakse vineeritehas;
- otsustati jätta Jõgeva vallas Teilma külas asuva Rohu katastriüksus riigi omandisse;
- tunnistati Jõgeva vallale sõiduauto kasutusrendile võtmise hankemenetlus kehtetuks, kuna laekus ainult üks pakkumus, mis ei taga piisavat konkurentsi ja rahaliste vahendite mõistlikku kasutamist;
- kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks:
o Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise alused;
o Jõgeva valla hankekord;
o Jõgeva valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Sotsiaalosakonda lisandub üks peaspetsialisti ametikoht, vanemspetsialistide arvu vähendatakse seniselt kahelt ühele, lisanduvad kolm tegevusjuhendaja töökohta (Euroopa Regionaalfondi projekti „Kogukonnapõhiste erihoolekande teenuste arendamine Tormas" elluviimiseks) ja 4,2 lapsehoidja tähtajalist töökoha (projekti „Torma valla lapsevanemate hoolduskoormuse vähendamine tööturul osalemiseks"). Majandusosakonnas ja kantseleis viiakse kahe ametniku teenistuskoha liik vastavusse töö tegeliku sisuga. Majandusosakonna ja Torma teenuskeskuse koosseisust viiakse välja kalmistuvahi töökohad (kokku 2,3 töökohta). Finantsosakonna koosseis väheneb 3,4 teenistuskoha võrra. Kokku väheneb vallavalitsuse koosseis 2,25 teenistuskoha võrra.