« Tagasi

Mittetulundustegevuse toetamist reguleerib uus kord

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 28. juuni määrusega mittetulundustegevuse toetamise korra. Selle kohaselt on mittetulundusühingutel võimalik taotleda valla eelarvest tegevus- ja projektitoetust, viimast nii ürituste korraldamiseks kui ka investeeringuteks.

Kui senini juhinduti mittetulundustegevuse toetamisel nelja ühinenud omavalitsuse vastavatest määrustest, siis uus kord kehtib ühtsena terves ühinemise järel tekkinud suures Jõgeva vallas. Põhiosas sai kord läbi arutatud juba ühinemisläbirääkimiste aegsetes töörühmades, ent selle kehtestamiseni aasta alguses siiski ei jõutud, seepärast tuli selle aasta toetused jagada veel vanade kordade järgi.

Uus mittetulundustegevuse toetamise kord tugineb suuresti Jõgeva linnas kehtinud korrale.

"Läbi töötati ka Jõgeva, Palamuse ja Torma valla vastavad korrad, ent linna kord oli mahukaim ja põhjalikem ning sobis ühtse korra aluseks kõige paremini," selgitas Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste.

Mittetulundustegevuse toetamise kord reguleerib omaalgatuse toetamist turismi, keskkonnakaitse, tervishoiu, noorsootöö, rahvakultuuri, hariduse ja sotsiaalse kaitse valdkonnas. See jaotus on kooskõlas eelarve liigendusega ning muudab paremini hoomatavaks, kui palju ühele või teisele valdkonnale raha eraldatakse. Kuna spordi ja huvihariduses osalemise toetamiseks on vallavolikogu juba vastu võtnud eraldi korra, siis kõnealuses dokumendis nende valdkondade toetamine ei kajastu.

Kui tegevustoetust võivad Jõgeva valla eelarvest taotleda ainult samas vallas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud, siis projektitoetust võivad taotleda ka mujal tegutsevad isikud ja organisatsioonid, kui projekti raames tehtav toetab Jõgeva valla arengut ja on kooskõlas valla arengukavaga.

Taotlusi hindavad vallavalitsuse osakonnad vastavalt tegevusvaldkondadele. Volikogu soovil toodi sisse klausel, et volikogu sama valdkonna komisjoni esimehel on õigus olla taotluste hindamisele kaasatud.

"Osakonna ametnikud peaksid olema taotluste hindamisel kompetentsed ja neutraalsed: osakond vastutab ju konkreetse valdkonna tervikliku arengu eest," ütles Helle Kajaste. Ta avaldas lootust, et tuleva-aastaste toetuste jagamisel on võimalik MTÜ-de vajadustega paremini arvestada, kui tänavu, mil valla eelarve oli nelja ühinenud omavalitsuse eelarvetest enam-vähem mehhaaniliselt kokku tõstetud ning puudus adekvaatne info sellest, millega eri piirkondade MTÜ-d tegelevad, milliseid teenuseid pakuvad, kellele palka maksavad jne.

Uus mittetulundustegevuse toetamise kord hakkab kehtima käesoleva aasta 1. septembrist. See näeb ette, et järgmisel kalendriaastal toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada 1. novembriks. Kuna kõiki järgmise aasta kulutuste vajadusi pole MTÜ-del kindlasti võimalik selleks kuupäevaks ette näha, jäetakse kümme protsenti mittetulundustegevuse toetamiseks mõeldud summast reservi. Selle summa abil rahuldatakse need taotlused, mis esitatakse toetuse vajaduse selgumisel. Oluline nüanss on veel see, et toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele hiljemalt toetuse eraldamisele järgneva aasta 15. jaanuariks vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta.

"Vallaeelarve pole siiski ainuke allikas, kust MTÜ-d oma ettevõtmisteks raha saavad taotleda. Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Ilona Piirimägi ärgitab näiteks kultuuri- ja külaseltse ka kultuurkapitalist ja Leader-programmist raha taotlema. Vald saab selliste projektide puhul aidata omaosaluse tasumisega. Mahukamate ja pikemaajaliste projektide puhul on kindlasti vaja eelnevalt konsulteerida vastava valdkonna spetsialistiga või kooskõlastada oma tegevus Jõgeva vallavalitsuse või Jõgeva vallavolikoguga," sõnas Helle Kajaste.