« Tagasi

Jõgeva vallavolikogu võttis vastu Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018 otsusega nr 78 võeti vastu Jõgeva linnas Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende lähiala detailplaneering vastavalt Loovmaastik OÜ, registrikood 11892958, tööle nr 008/11.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis ja veebilehel 5.–19. novembrini 2018.

Oma ettepanekud ja pretensioonid planeeringu kohta palume esitada kirjalikult Jõgeva Vallavalitsusele hiljemalt 19. novembriks 2018 kella 17.00.

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis (Suur tn 5 II korrus) 28. novembril 2018 kell 15.00.

Jõgeva Vallavalitsuse omandis olevate Jõgeva linna Piiri tn 2a ja 2b kinnistu ja nende lähiala detailplaneering algatati Jõgeva Linnavolikogu 27. mai 2010 otsusega nr 43. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusala ja kinnistute ehitusõigus. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering". Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on ligikaudu 2,1 ha.