« Tagasi

Jõgeva vallavolikogu võttis vastu Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu

Jõgeva Vallavolikogu 11. oktoobri 2018 otsusega nr 79 võeti vastu Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Nafta OÜ, registrikood 10222546, tööle nr OG0216.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis ja veebilehel 5.–19. novembrini 2018.

Oma ettepanekud ja pretensioonid planeeringu kohta palume esitada kirjalikult Jõgeva Vallavalitsusele hiljemalt 19. novembriks 2018 kella 17.00.

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis (Suur tn 5 II korrus) 28. novembril 2018 kell 16.00.

Aktsiaseltsi OG Elektra omandis olevate Jõgeva linna Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering algatati Jõgeva Linnavalitsuse 25. juuli 2016 korraldusega nr 163. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusala ja kinnistu ehitusõigus. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering". Kinnistu pindala on 2501 m².