« Tagasi

Jõgeva vald saab uue üldplaneeringu

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma 11. oktoobri määrusega algatada Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Üldplaneering koostatakse kogu Jõgeva valla territooriumile ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste  määratlemiseks.

Uue  valla  üldplaneeringu  koostamise tingisid Jõgeva  linna,  Jõgeva  valla,  Palamuse  valla  ja Torma  valla  ühinemisel  toimunud haldusterritoriaalsed  muudatused. Uue üldplaneeringu saavad ka teised ühinenud vallad. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses on määratud, et volikogu algatab uue üldplaneeringu koostamise ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates. Üldplaneering koostatakse kogu Jõgeva valla territooriumile ning selles kujundatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste alusel määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused. Üldplaneeringu koostamisel on kohustuslik viia läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine. Volikogu andis vallavalitsusele loa korraldada riigihange üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija leidmiseks.

Volikogu istungil viibis külalisena rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Merje Muiso, kes tõdes, et uute üldplaneeringute koostamist võib nimetada omavalitsuste ühinemise jätkutegevuseks. Tema sõnul ei juhtu üldplaneeringu kehtestamise tagajärjel otseselt midagi, küll aga loob see dokument eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise ja tasakaalustatud ruumilise arengu ning kvaliteetse elukeskkonna ja ehitatud keskkonna kujunemiseks.

„Üldplaneering annab visiooni, kuidas tulevikus maad kasutama ja ehitama hakatakse, ning tagab selle, et rahuldatud oleksid nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed vajadused ning toetatud need arengud, mis aitavad tugevdada piirkonna identiteeti," ütles Merje Muiso.

Üldplaneeringu koostamisel on vaja valida õige alguspunkt. Merje Muiso soovitas kehtivatest üldplaneeringutest üle võtta asjad, mis senini hästi toiminud, ning läbi arutada olemasolevate üldplaneeringute probleemsed kohad.

Seaduse järgi tuligi haldusreformi tulemusena moodustunud omavalitsusüksustel hiljemalt tänavuse aasta 1. juuliks üle vaadata ühinenud omavalitsusüksuste üldplaneeringud. See töö tehti ära ka Jõgeva vallas. Jõgeva linna, Jõgeva valla, Pajusi valla, Palamuse valla, Puurmani valla ja Torma valla üldplaneeringute ülevaatamise aruanne kiideti heaks vallavolikogu 23. augusti istungil. Jõgeva valla territooriumil kehtib praegu kuus üldplaneeringut ja üks üldplaneeringu teemaplaneering. Jõgeva vallaarhitekti Anne Ördi sõnul on need koostamise aja, metoodika, tehniliste tingimuste ja taseme poolest üsna erinevad dokumendid. Vanim, Pajusi valla üldplaneering, mis kehtib praeguses Jõgeva vallas Kaave küla osas, on näiteks kehtestatud juba 1999. aastal. Üldplaneeringute muutmist on tulnud 20 aasta jooksul ette 5 korral. Seega võib väita, et senine maakasutuse planeeringutega suunamine on üldjuhul vastanud kohaliku omavalitsuse vajadustele. Samas on hajaasustuses selgelt üle planeeritud elamualade ning tootmis- ja ärimaade juhtfunktsioon.

„Üldplaneeringud, mis on koostatud varasematest halduspiiridest lähtudes, ei ole enam asjakohased ühinenud või liitunud kohaliku omavalitsuse tasakaalustatud arengu suunamiseks, ent nende ülevaatamine andis hea sisendi uue üldplaneeringu koostamiseks," ütles vallaarhitekt Anne Örd. „Uue üldplaneeringuga on võimalik järgida ka kooskõla maakonnaplaneeringuga, mille Jõgeva maavanem kehtestas 2017. aasta 1. detsembril."

Jõgeva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise otsusega saab tutvuda SIIN ja Jõgeva vallavalitsuse kantseleis Jõgeva linnas Suur tn 5.