« Tagasi

Kaks detailplaneeringut avalikul väljapanekul

5.–19. novembrini on avalikul väljapanekul kaks detailplaneeringut: Jõgeval Pargi tn 1 asuva kinnistu ja selle lähiala ning Jõgeval Piiri tn 2a ja 2b asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering. Mõlemaga saavad asjast huvitatud tutvuda vallavalitsuse kantseleis ja veebilehel ning esitada nende kohta ettepanekuid ja pretensioone, mille laekumistähtaeg on k.a 19. novembril kell 17.

Nii Pargi tn 1 kinnistu ja lähiala kui ka Piiri 2a ja 2b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu otsustas Jõgeva vallavolikogu vastu võtta oma 11. oktoobri istungil. 2501 ruutmeetrise Pargi tn 1  kinnistu omandas aktsiaselts OG Elektra kaks aastat tagasi. Praegu seisab sellel vana politsei- ja kohtumaja, ent omanik soovib sinna rajada Grossi Toidukaupade ketti kuuluva kaubanduskeskuse. Detailplaneering algatati Jõgeva linnavalitsuse korraldusega 25. juulil 2016. Detailplaneeringuga sooviti määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks planeeritakse ärimaa (varem ühiskondlike ehitiste maa). Detailplaneering ei muuda Jõgeva linna üldplaneeringu põhilahendusi.

Menetlemise käigus korraldati tänavu kevadel detailplaneeringu eskiislahenduse avalik tutvustus. Toona tehtud ettepanekutega on detailplaneeringut koostades arvestatud.

Volikogu 11. oktoobri istungil toimunud arutelul tunti huvi tulevase kaubanduskeskuse välimuse vastu: et kas sellest saab ikka meie unikaalse arhitektuuriga bussijaamale vääriline naaber. Volikogu liige Priit Põdra uuris näiteks, kas arendajale saaks ette kirjutada puidu osakaalu ärihoone fassaadi viimistluses. Vallaarhitekt Anne Örd arvas siiski, et puidu suuremas koguses kasutamine ei taga veel hoone kenamat väljanägemist ning et kaubanduskeskus ei peakski pretensioonikuselt bussijaamaga võistlema.

Pargi 1 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub vallavalitsuse Suur tn 5 hoone saalis 28. novembril kell 16. Selleks ajaks on vallavalitsus laekunud ettepanekud ja pretensioonid läbi vaadanud ja otsustanud, kas need on põhjendatud, st kas neid võetakse arvesse või mitte. Kui pretensioone pole või need leiavad lahenduse, kehtestab vallavalitsus detailplaneeringu. Pärast seda võib kinnistu omanik, AS OG Elektra, uue hoone ehitamiseks luba taotlema hakata – juhul muidugi, kui hoone projekt juba valmis on. Vana hoone lammutamiseks vajaliku ehitusloa oleks OG Elektra võinud taotleda ka enne detailplaneeringu kehtestamist, aga praeguseks pole nad seda veel teinud.

Piiri 2a ja 2b kinnistu ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav koosolek toimub vallavalitsuse saalis 28. novembril kell 15. Tegemist on Jõgeva vallale kuuluvate kinnistutega, millest ühe (Piiri 2a; suurus 3139 ruutmeetrit) sihtotstarve on tootmismaa ja teise (Piiri 2b; 14 430 ruutmeetrit) sihtotstarve üldkasutatav maa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute ehitusõiguse määramine. Ka see detailplaneering ei muuda linna üldplaneeringu põhilahendusi.

Piiri 2a maatükile soovib vallale kuuluv OÜ Jõgeva Veevärk rajada linna veevarustuse teise astme pumpla. Tegemist on tehnilise rajatisega, mis hõlmab ainult osa kinnistust. Ülejäänud osa, samuti Piiri 2b kinnistu on planeeritud haljasalaks. Jõgeva Veevärgi juhatuse liikme Kalle Pindi sõnul võib pumpla ehitamiseks minna 2020. aastal ning selleks ja mitmeteks teisteks veemajandusega seotud ettevõtmisteks on plaanis taotleda raha Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.