« Tagasi

Spordi toetamise korda muudeti otstarbekamaks

Jõgeva vallavolikogu kehtestas tänavu veebruaris vastava määrusega spordi toetamise korra Jõgeva vallas. Volikogu 22. novembri istungil otsustati sellesse sisse viia muudatused, et toetussüsteem saaks otstarbekam ja selgem.

Nagu abivallavanem Arvo Sakjas volikogu istungil selgitas, oli spordi toetamise korras sätestatud, et rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel osalemise toetust makstakse täiskasvanud sportlasele. Ent kogemused näitavad, et ka alaealisele sportlasele võib osaks langeda au Eestit või Jõgevamaad tiitlivõistlustel esindada ja sellisel juhul vajab ka tema valla toetust. Nii peetigi vajalikuks kaotada võistlusel osalemise toetuse maksmisel vanusepiirang.

Sportlike saavutuste eest toetuse maksmisel leiti aga vajalik olevat selline piirang just kehtestada. Üksikvõistleja saab muudetud korra alusel saavutuste eest toetust taotleda, kui ta on 11-aastane või vanem, võistkonna puhul on piiriks U-11 vanuseklass. Nagu vallavalitsuse sporditöö peaspetsialist Kaido Alev märkis, sooviti vanusepiirangu kehtestamisega tagada, et tulemustel, mille eest tunnustatakse, oleks ka kvaliteeti. Samuti sooviti vältida olukorda, kus toetusteks ette nähtud summa tuleb väga väikesteks osadeks jagada.

„Samas ei keela keegi nooremaid sportlasi muul viisil kiita ja tunnustada," kinnitas Kaido Alev.

Sportlike saavutuste eest toetuse maksmisel on nüüd teinegi uuendus: kui senini võis selle valdkonna taotlusi vallavalitsusele esitada aasta ringi, siis nüüd korraldatakse aastas kaks taotlusvooru, st määratakse kaks tähtaega, milleks taotlusi oodatakse. Nii on taotlusi lihtsam menetleda ja tulemused muutuvad paremini võrreldavaks.

Kui senini tuli iga spordivaldkonna toetuse puhul (välja arvatud toetus sportliku saavutuse eest) koostada toetuse andja ja saaja vaheline leping, siis muudetud korra kohaselt pole leping enam vajalik, vaid toetuse andmise tingimused ja toetuse saaja kohustused kirjutatakse sisse toetuse maksmise korraldusse.

„Lepingute süsteem oli ebamugav nii vallavalitsuse ametnikele kui ka toetuse saajatele," tõdes Arvo Sakjas. „Ametnikud kulutasid lepingute koostamisele palju aega ja vaeva, taotlejad pidid aga toetuse kättesaamist päris pikalt ootama. Nüüd hakkab raha kiiremini liikuma."

Spordirahva soovil pikendati spordiürituse läbiviimise toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaega: varem tuli see esitada ühe, nüüd kahe kuu jooksul pärast ürituse toimumist. Muudatus tehti sellepärast, et kõik ürituse korraldamisega seotud arved ei pruugi kuu ajaga laekuda.

Spordi toetamise täiendatud korda on sisse kirjutatud ka punkt spordikomisjoni ellu kutsumise kohta. Nimetatud komisjoni moodustab vallavalitsus valla eri piirkondade esindajatest, kes on aktiivselt seotud valla sporditegemistega ja omavad sellekohast infot, ent ei kuulu samas ühegi Jõgeva vallas spordiga tegeleva MTÜ juhatusse. Viieliikmeline komisjon, millesse kuulub ka abivallavanem Arvo Sakjas, on nõuandev organ, mis hakkab läbi vaatama spordiürituste korraldamise toetuse taotlusi ja annab nende kohta esmase arvamuse. Samas pole spordikomisjoni arvamus siduv taotlusi edasi menetlevate organite, vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ning vallavalitsuse jaoks.

Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon tegi ettepaneku lisada spordi toetamise korra muutmise määruse eelnõusse klausel, et haridus- ja kultuuriosakond kaasab sportlaste võistlustel osalemise, sportlike saavutuste tunnustamise ning spordiürituste korraldamise toetuse taotluste läbivaatamisse vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe. Täiendusettepanek leidis istungil volikogu toetuse. Toetuse leidis ka määrus tervikuna.