Jõgeva vald hakkab tublidele gümnasistidele ja kutseõppuritele stipendiumi maksma

Jõgeva vallavolikogu 23. mai istungil võeti vastu määrus, mille alusel hakatakse Jõgeva vallas elavatele tublidele gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuse õpilastele maksma õpilasstipendiumi. Õppeaasta jooksul antakse välja kuni viis tuhandeeurost stipendiumi, millele kandideerimiseks tuleb esitada taotlus õpilasel endal (juhul, kui ta on täisealine), tema vanemal või õppeasutusel.

Jõgeva vald soovib õpilasstipendiumiga tunnustada vallas elavaid noori ja ergutada neid saavutama häid tulemusi nii õppimises kui ka muudel aladel. Stipendiumi on võimalik taotleda noorele, kes omandab gümnaasiumiharidust või põhikooli järgselt kutsekeskharidust mõnes Eesti või välisriigi õppeasutuses, kes on jõudnud seal edukalt läbida vähemalt ühe õppeaasta ning kelle puhul on täidetud vähemalt kaks viiest järgnevast tingimusest: õpilane on pälvinud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistööde konkursil või kutsemeistrivõistlusel või auhinnakoha üleriigilisel olümpiaadil; õpilane on saavutanud silmapaistvaid tulemusi õppetöös, huvihariduses või huvitegevuses; õpilane on teinud piirkonnale olulise tähendusega uurimistöö; õpilane õpib välisriigis enam kui kuus kuud; õpilane osaleb aktiivselt noorsootöös (kooli või valla noorteürituste korraldamises, õpilasomavalitsuse või noortevolikogu tegevuses jms).

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 15. september ning nende läbivaatamiseks moodustab vallavalitsus vkomisjoni. Stipendiumi saajad otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekutest lähtuvalt. Tuhandeeurone stipendium makstakse välja kümnes võrdses osas ajavahemikul septembrist juunini, ent väikese erandiga: septembri stipendiumi saab kätte koos oktoobri omaga. Stipendiumi saajad avalikustatakse valla kodulehel. Kui õpilane katkestab õpingud, siis stipendiumi maksmine lõpetatakse.

Jõgeva abivallavanema Arvo Sakjase sõnul nägi valla õpilasstipendiumi sisseseadmist ette koalitsioonileping.

„Stipendium võib olla tublile õpilasele tunnustuseks, aga see võib olla ka abiks raskustes perele, kus sirgub võimekas ja õpihuviline noor. Näiteks kui noor soovib omandada gümnaasiumi- või kutseharidust kodust kaugemal, on stipendiumi toel seda lihtsam teha. Stipendium avab paremad võimalused ka neile, kes soovivad minna välismaale õpilasvahetusse," ütles Arvo Sakjas.

Klausel, et stipendiumi saajal peab olema üks õppeaasta gümnaasiumis või kutseõppeasutuses juba edukalt läbitud, kirjutati tema sõnul määrusesse sisse sellepärast, et haridus- ja teadusministeeriumi statistika kohaselt ei vii paljud põhikooli lõpetamise järel gümnaasiumi või kutseõppeasutusse astuvad noored oma õpinguid lõpule. Kutsekooli puhul võib põhjuseks olla ebasobiv erialavalik.

„Kui õpilane esitab taotluse teise õppeaasta hakul, siis on kindlam, et ta õpingud ka lõpule viib ja stipendiumi väärib," sõnas Arvo Sakjas.

Tema sõnul ei järjestata stipendiumi taotlejaid keskmise hinde järgi, vaid rõhk on pigem õpilase mitmekülgsusel ja aktiivsusel: osavõtul aineolümpiaadidest, loomekonkurssidest, kutsemeistrivõistlustest, huvitegevusest või noorsootööst.

„Kui tunnustame selliseid õpilasi stipendiumiga, anname teistele signaali, et nad nende järgi joonduksid," märkis Arvo Sakjas ja lisas, et iga stipendiumisaaja võib kulutada saadud raha oma soovi kohaselt ning aruannet hiljem esitada pole vaja. Küll aga tuleb taotlusele lisada põhjendus, miks kandidaat õpingute jätkamiseks stipendiumi väärib, samuti õppija enesetutvustus õppeasutuse soovitus, välisriiki õppima siirduva õpilase puhul õpilasvahetust vahendava organisatsiooni kinnitatud lepingu koopia või välisriigi õppeasutuse kinnitus ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress) ja pangarekvisiidid.

Arvo Sakjase sõnul on Jõgeva vallal plaanis tulevikus stipendiumi maksma hakata ka oma valla tudengitele.