Jõgeva vallavolikogu võttis vastu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava

Jõgeva vallavolikogu 26. juuni istungil võeti vastu Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, mis paneb paika meie selle valdkonna arengusuunad aastateks 2019–2030.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt korraldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK) koostamist kohalik omavalitsus ja selle kinnitab volikogu. ÜVK koostatakse vähemalt 12 aastaks. Vähemalt kord nelja aasta tagant vaadatakse see üle ja vajaduse korral korrigeeritakse.

Nelja omavalitsuse ühinemisel tekkinud suure Jõgeva valla territooriumil kehtisid senini Palamuse, Torma ja ühinemiseelse Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava. Jõgeva linnal selle valdkonna arengudokumenti kehtestatud polnud, Palamuse valla ÜVK oleks vajanud aga vahetult enne ühinemist ülevaatamist ja korrigeerimist, sest selle vastuvõtmisest oli neli aastat möödunud.

„See oli üks põhjus, miks ÜVK vastuvõtmisega tuli kiirustada," selgitas Jõgeva vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe ja lisas, et kindlasti oli vaja ka seda, et arengukava hõlmaks juba tänavust aastat, sest Palamuse piirkonna vee-ettevõtja, AS Emajõe Veevärk taotleb projektirahastust Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning selle saamise üheks eelduseks on kehtiv ÜVK.

Kui Palamuse piirkonna vee-ettevõtjaks on, nagu öeldud, Emajõe Veevärk, siis valla ülejäänud territooriumil pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust OÜ Jõgeva Veevärk. ÜVK tagabki ühest küljest vee-ettevõtjatele võimaluse oma arendustegevusteks Euroopa Liidu vahendeid hankida, ent see annab ka raamistiku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. ÜVK koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, standarditest ning Euroopa Liidu direktiividest. Arvestatud on ka Jõgeva vallavalitsuse ja kohalike vee-ettevõtjate, sealhulgas 2018. aastal veel vee-ettevõtjatena tegutsenud OÜ Torma Soojus ja AS-i Kuremaa Enveko seisukohtadega.

Kui Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostas vallaga sõlmitud lepingu alusel OÜ Keskkonnaprojekt, siis kaasatud olid ka vallavalitsuse ametnikud ja vee-ettevõtjate esindajad. ÜVK koostamist koordineeris vallavalitsuse majandusosakond. Sõna said sekka öelda ka vallakodanikud: ÜVK avalikustamise ajal (tänavuse aasta 29. aprillist 12. maini) korraldati avalikud arutelud Jõgeva linnas, Palamusel ja Tormas. Osalejaid oli neil napilt. Samas võib öelda, et kõiki vallakodanikke kõnealune dokument otseselt ei puudutagi: ühisveevärk ja –kanalisatsioon on ju vaid veidi enam kui neljandikus Jõgeva valla 97 asulast ning hajaasustuspiirkondadesse ei hakata neid ka rajama.

Paberkandjal ÜVK-ga sai tutvuda vallamajas ja teenuskeskustes, elektroonilisel kujul oli see leitav valla kodulehelt. Avalikustamise perioodil laekus muudatusettepanekuid, millega arvestamise või mittearvestamise asjus võtsid seisukoha Jõgeva vallavalitsus ja vallavolikogu majanduskomisjon. ÜVK on saanud kooskõlastuse Keskkonnaametilt ja Terviseametilt.

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele peab ÜVK sisaldama ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarti, dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi ja paljut muud. Tavakodanikku huvitab siiski ilmselt enim see, milliseid investeeringuid valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi objektidesse lähiajal tehakse. Tänavu  on siis lootust, et alustatakse Luua küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist ja laiendamist. Kui selleks projektiraha saadakse, tuleb Jõgeva vallal lisada omaosalus. Teine ettevõtmine – Viruverre ehitatava vineeritehase kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine ja Jõgeva linna omaga ühendamine valla rahakotti aga ei puuduta, sest sellega tegeleb ettevõtte arendaja ise.

Tuleval aastal on kavas rajada Kantkülla uus puurkaev ning renoveerida vee- ja kanalisatsioonitorustik. Praegu saavad 12 Kantküla majapidamist vee OÜ Virumaa Viljad kaevust. Vee- ja kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud, veekaod suured ja biotiigid ummistunud. Tänu sellele, et toonase Torma valla eestvõttel koostati 2017. aastal kõnealuseid töid hõlmav projekt, ei tule alustada tühjalt kohalt. Võimalike finantseerimisallikatena peetakse silmas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi, Ühtekuuluvusfondi ning Jõgeva vallavalitsuse ja vee-ettevõtete vahendeid. 2021. aastal on vaja ette võtta kanalisatsioonitorustiku renoveerimine ja reovee puhastisse suunamine Vaiatu külas, sest muidu ei saa vee-ettevõtja enam vee erikasutusluba.

„Investeeringute programmis on välja toodud lühi- ja pikaajalised investeeringud. Objektide ühte või teise jaotusse arvamisel lähtuti objektide prioriteetsusest keskkonnariskide seisukohalt, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist  ning kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile," ütles keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad on tema sõnul määratud Jõgeva valla eelarvestrateegias ja eelarves.