« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 12. augusti istungil

  1. Kiideti heaks ja esitati vallavolikogule otsuse eelnõu Vaimastveres asuva peremehetu ehitise arvele võtmiseks.
  2. Muudeti Tõikvere küla Mati ja Ellakvere küla Ella katastriüksuste koha-aadresse.
  3. Määrati Lemuvere külas asuva Metsmaa kinnisasja jagamisel tekkinud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve.
  4. Anti ehitusluba Jõgeva linnas Pargi 1 asuva administratiivhoone lammutamiseks, Jõgeva linna Aia tn 21 puukuuri püstitamiseks, Luua metsanduskooli õppetöökoja laiendamiseks ning puurkaevude rajamiseks Luua ja Vanamõisa külla.
  5. Anti kasutusluba Vägeva külas asuvale reoveepuhastile.
  6. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
  7. Vabastati Toomas Klaarman Jõgeva Valla Spordikooli direktori ametikohalt. Ühtlasi kinnitati alates 15. augustist spordikooli direktoriks Pille Maasen, kes on ametis direktori ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi tulemuse kinnitamiseni.
  8. Kuulutati välja konkurss Jõgeva Valla Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks.