« Tagasi

KESKKONNAKOMPLEKSLOA MUUTMISE TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 OÜ MARKILO (registrikood 10317169; aadress Kureoja farm, Härjanurme küla, Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-148673 muutmise taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee).

Käitise tegevuskoht: Kureoja farmi (kat.tunnus 61101:001:0119) ja Kureojametsa (kat.tunnus 61101:001:0118) kinnistutel Härjanurme külas Jõgeva vallas.

Käitise tegevuse lühikirjeldus: OÜ MARKILO on olemas hetkel kehtiv keskkonnakompleksluba nr L.KKL.JÕ-152977, kuid taotleb muudatust, et laiendada Kureoja farmi tootmisvõimsuseni kuni 9840 nuumsea kohta (tootmisvõimsuse kasv on 2840 nuumsea kohta).

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.    

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel
õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.
Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil
info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi linn.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei
avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.