« Tagasi

Vallavolikogu kinnitas majandusaasta aruande

Jõgeva vallavolikogu 26. juuni istungil kinnitati Jõgeva vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2018. majandusaasta aruanne.

 

Jõgeva vallavalitsuse konsolideerimisgrupi moodustavad vallavolikogu kantselei, vallavalitsus, valla hallatavad asutused (neid on 37), valla osalusega äriühingud (4) ja valla asutatud sihtasutused (3). Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja eelarve täitmise aruandest. Raamatupidamise aastaaruande kohta peab olema lisatud ka sõltumatu vandeaudiitori arvamus.

Majandusaasta aruannet tutvustades sõnas Jõgeva vallavanem Aare Olgo, et 2018. aasta oli nelja omavalitsuse liitumisel moodustunud uue suure Jõgeva valla esimene täistööaasta. Majandusaasta aruande 85 leheküljel on lahti kirjutatud valla finantsmajanduslikud näitajad ja välja toodud tegevused, millega aasta jooksul toime tuldud.

„Jõgeva vallal on läinud hästi nii rahaliselt kui ka kõigi tegemiste osas. Selleks on andnud suure panuse vallavalitsuse ja allasutuste enam kui 600 töötajat, aga ka külaseltsid, kultuuriühendused, spordiklubid ja ettevõtted. Tegelikult saab öelda, et iga vallaelanik on valla arengusse panustanud," ütles vallavanem. Tema sõnul saavad haridus, kultuur, sport ja sotsiaalvaldkond areneda vaid siis, kui selleks on olemas tugev majanduslik baas. Kui tavaliselt võrreldakse kokkuvõtete tegemise juures tulemusi eelnevate aastatega, siis praegu on see raskendatud, sest erinevalt 2018. aastast toimetasid 2017. aastal veel neli väiksemat iseseisvat omavalitsust. Seetõttu poleks võrdlus päris täpne.

Aare Olgo märkis, et valla tulud on suurenenud üle 20 protsendi, seda paljuski mitmesuguste juurde hangitud ja saadud vahendite arvel. Valla üks suuremaid tuluallikaid, maksutulu, on kasvanud üle 1,1 miljoni euro ehk 13 protsendi võrra. Valla varad on aastaga suurenenud 14,5 protsendi võrra, tänu millele on vald paremini kindlustatud majanduskeskkonnas toimuvate võimalike riskide vastu. „Väljaminekutel on teatavasti kombeks kasvada, et jõuda järele sissetulekutele. Oleme suutnud olukorra kontrolli all hoida ja meil seda juhtunud  pole," kinnitas vallavanem.

Vallavolikogu käis aasta jooksul koos 13 korral ning võttis vastu 62 määrust ja 61 otsust, mis annavad vallavalitsusele võimaluse tegutseda ja millest saavad juhinduda kõik vallaelanikud. Vallavalitsus on omakorda pidanud 57 istungit, võtnud vastu 697 õigusakti ja suunanud volikogule menetlemiseks 107 eelnõud. Nende seaduslikkuse ja finantsilise katte tagamiseks on suure töö ära teinud vallavalitsuse kantselei ja finantsosakond.

Tegevust reguleerivate aktide põhjal suurendas vald 2018. aastal oluliselt sotsiaaltoetusi. „Sünnitoetus, ranitsatoetus ja matusetoetus on meil Eesti ühed kõrgemad.  Oleme uues vallas ühtlustanud ka sama tööd tegevate töötajate töötasud. Aluseks sai võetud, nagu ka toetuste puhul ühinenud valdade kõrgemad määrad. Ükski Jõgeva valla haldusalas töötav inimene ei ole tasustatud miinimumpalgaga, vaid kõrgemalt," märkis Aare Olgo.

Majanduse osas väärib tema sõnul äramärkimist suur panustamine valla teedesse. Pinnati ja renoveeriti kokku 29 kilomeetrit kruusateid. Talveperioodil olid valla teed oluliselt paremini hooldatud, kui samas piirkonnas asuvad riigile kuuluvad kõrvalteed. Arenguvaldkonnas oli suurim väljakutse arengukava koostamine, mille vallavolikogu võttis vastu 2018. aasta septembris.

Kooliteed alustas mullu 143 esimese klassi õpilast ja gümnaasiumi lõpetas medaliga 10 tublit õppurit. Kultuurielus oli fookus Eesti Vabariigi juubeli tähistamisel. Ühena vähestest omavalitsustest saime osa ka Läti Vabariigi juubelist, mille puhul toimus meil Läti kultuuri kuu. Sporti tehakse vallas samuti kõrgel tasemel. Selle üheks kinnituseks on asjaolu, et Kuremaal toimus augustikuus kabe maailmakarika etapp. Aprillikuus valiti valla noortevolikogu, kellelt loodetakse panust valla uutesse  arengutesse.

Lõppkokkuvõttes tõdes vallavanem, et 2018. aastal tegi vald oma arengutes suure sammu edasi. „Enamik asju lähevad enne hullemaks, kui nad paremaks hakkavad minema. Tänaseks oleme jõudnud sinna, kus asjad lähevad jõudsalt paremaks," kinnitas Aare Olgo.

Jõgeva vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2018. majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletasid kõik 19 sel hetkel saalis viibinud vallavolikogu liiget.