Isikliku abistaja teenus

26.03.18

 

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.

Isiklikuks abistajaks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Osakonna otsuse alusel sõlmitakse teenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks isikliku abistajana tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise kord.

Teenuse eest tasumiseks peab teenuse osutaja esitama aruande teenuse osutamise mahu ja tegevuste kohta.

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 

Õigusakt

Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Kontaktisik
Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, 776 6523

 

 

Toimetaja: HELIKA SÕBER