Koduteenus

27.03.18

 

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Teenust ei osutata isikule, kellele on seatud täisealise isiku hooldus.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Koduteenus aitab vältida või lükata edasi isiku paigutamist institutsionaalsele hooldusele. Koduteenuse raames ei pea tegema remonditöid, pesema aknaid, küll võib töötaja aidata isikul leida isiku või teenuse pakkuja vajaliku töö tegemiseks. Teatud juhtudel võib kõrvalabi seisneda ka asjaajamises väljaspool isiku eluruumi, kui see on vajalik tema toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.

Koduteenused jagunevad koduabi ja isikuabi teenusteks.

Koduabi teenused on:

  1. toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite, valmistoiduga varustamine jms;
  2. abistamine majapidamistoimingutes teenuse saajale kuuluvate vahenditega;
  3. abistamine tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel ameti- ja teenindusasutustes;
  4. küttematerjaliga varustamise korraldamine.

Isikuabi teenused on kõrge abivajadusega isiku juhendamine ja abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, terviseseisundi hindamisel, liikumisel, hügieenitoimingutes jms.

Koduteenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse hoolduskava alusel.

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 

Õigusaktid

Jõgeva valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

 

Kontaktisik

Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, 776 6523

 

 

Toimetaja: HELIKA SÕBER