Sotsiaaltransporditeenus

06.03.19

 

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja soovitud ajal ja marsruudil.

Teenuse määramise otsustamisel arvestatakse teenuse taotleja võimet kasutada ühistransporti, taotleja ja tema pereliikmete või hooldaja või eestkostja käsutuses oleva sõiduki kasutamise võimalusi ja taotlejale määratud isikuabiteenuseid ja toetusi. Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib isik pöörduda teenuse osutaja poole otse ilma kohalikku omavalitsust kaasamata.

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Sotsiaaltransporditeenuse eest tasutakse valla eelarvest, kui teenuse saajal ei ole endal piisavalt sääste, vara ja sissetulekuid, tema suhtes puuduvad ülalpidamist andma kohustatud isikud või nad ei ole võimelised oma kohustusi täitma.

 

Õigusakt

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Kontaktisik

Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, 776 6523

 

 

Автор: HELIKA SÕBER