Toimetulekutoetus

26.03.18

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist jääb alla riigi eelarve seadusega kehtestatud toimetulekupiiri. Perekonna iga lapse toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud; esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased; muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja lisaks andmed enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevate esemete kohta: kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid ja/või üürilepingu; sõidukid liiklusseaduse tähenduses; väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Toimetulekutoetus määratakse ja maksatakse jooksvaks kuuks sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

Kohaliku omavalitsuse üksus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks kulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.

Jõgeva Vallavolikogu 8. veebruari 2018 määrus nr 18 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Jõgeva vallas".

Toimetulekutoetust ei määrata isikule, kellele osutatakse väljaspool kodu ööpäevaringselt osutatavat üldhooldusteenust, ööpäevaringset majutust sisaldavat erihoolekandeteenust või asendushooldusteenust, samuti isikule, kes viibib kinnipeetava või vahistatuna kinnipidamisasutuses.

 

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.
Toetus kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

 

Õigusakid

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

 

Vajaminevad dokumendid

1.      taotlus;
2.      taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või arvelduskontode väljavõtted, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;
3.      andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta;
4.      hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;
5.      vajadusel muud täiendavad dokumendid.

 

Kontaktisik

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

Loe lisaks:

Sotsiaalhoolekande seadus § 131 - § 135

 

 

Автор: HELIKA SÕBER