« Tagasi

Ettenägematuid kulusid saab katta reservfondist

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 28. juuni määrusega vallaeelarve reservfondi kasutamise korra. Reservfondi käsutab vallavalitsus selliste väljaminekute tarbeks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha või mille kohta ei olnud võimalik esitada taotlust enne eelarve koostamist ja vastuvõtmist.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus võimaldab planeerida omavalitsuse eelarvesse eraldi põhitegevuse kuluna reservfondi, mida saab kasutada ettenägematute kulude katteks. Jõgeva vallas on reservfondi suuruseks kavandatud kuni üks protsent eelarveaastaks planeeritud põhitegevuse tuludest. Kui arvestada, et valla eelarve eeldatav põhitegevuse tulude maht on ligikaudu 17 miljonit eurot (sinna hulka on arvestatud ka umbes 6 miljoni euro ulatuses toetusi), võib reservfondi maksimaalseks suuruseks kujuneda 170 000 eurot, ent tegelik arv selgub siiski eelarve menetlemise käigus.

Reservfondist võib üldjuhul raha eraldada vallavalitsuse struktuuriüksustele, vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle elu- või tegevuskoht on Jõgeva vald. Reservfondist eraldatakse raha sihtotstarbeliselt ja vallavalitsuse korraldusega, eraldamise aluseks on vallavalitsusele esitatud põhjendatud kirjalik taotlus. Reservfondist eraldise saaja võib eraldatud summa ulatuses teha kulutusi pärast vallavalitsuse korralduse jõustumist.

Jõgeva vallavalitsuse finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn märkis reservfondi kasutamise korra kohta käivas seletuskirjas, et nimetatud kord tagab vallavalitsusele operatiivse ja paindliku tegutsemise võimaluse ettenägematute kulude katmisel. Varem reguleerisid Jõgeva vallas reservfondi kasutamist Palamuse vallavolikogu ja Jõgeva linnavolikogu sellesisulised määrused (kehtestatud vastavalt 2012. aasta mais ja 2013. aasta veebruaris). Jõgeva ja Torma vallas reservfondi kasutamise korda kehtestatud polnud.