« Tagasi

Hajaasustuse programm jätkub

Varasematel aastatel said Jõgeva, Palamuse ja Torma valla hajaasustuspiirkonnas elavad inimesed taotleda vastavast programmist raha majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks, elamu nõuetekohase heitvee kanalisatsioonisüsteemiga varustamiseks, aastaringselt läbipääsetava juurdepääsutee rajamiseks ning elektrivõrguga mitteliitunud majapidamisse autonoomse elektrisüsteemi ehitamiseks.

Sama võimalus on hajaasustuspiirkondade inimestel ka nüüd, mil Jõgeva, Palamuse ja Torma vald koos Jõgeva linnaga ühe suure valla on moodustanud. Jõgeva vallavolikogu poolt 29. märtsi istungil vastu võetud määrus loob eeldused programmi käivitamiseks uues suurvallas. Dokument määratleb, millised hajaasustuse programmi tänavuse programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele kui kollegiaalorganile ja millised ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele kui ametiasutusele.

Vallavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevuses on kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus, moodustada nõuetele vastavate taotluste hindamiseks hajaasustuse programmi komisjon, otsustada taotluste rahuldamine või rahuldamata jätmine ning kiita heaks või lükata tagasi toetuse kasutamise aruanded. Kõikide teiste hajaasustuse programmis kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmist korraldab Jõgeva vallavalitsus kui ametiasutus.

"Hajaasustuse programm oli Jõgeva, Palamuse ja Torma valla elanike hulgas päris populaarne meede, seepärast usun, et neid, kes sellest toetust soovivad küsida, leidub ka nüüd," sõnas Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim. "Toetust saavad siiski taotleda vaid hajaasustuspiirkonnas elavad inimesed. Jõgeva linn ja teised suuremad asulad, nagu Siimusti, Palamuse, Torma, Sadala jne sinna alla ei kuulu."

Jõgeva vallavalitsuses võtab taotlusi vastu keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, Palamuse ja Torma piirkonna inimesed võivad viia taotluse ka oma piirkonna teenuskeskusesse. Kui taotlusi võetakse vastu eri paikades, siis taotlusi menetlev komisjon moodustatakse ühtne terve valla peale.

"Taotluste menetlemise põhimõtted on enam-vähem samad, mis varem: taotlused vaadatakse üle, küsitakse, kui vaja, lisadokumente, käiakse kohapeal kavandatava töö vajalikkust hindamas jne," ütles Triin Pärsim. "Kõigepealt on omavalitsusel aga vaja kokku leppida, milline on prioriteetne suund ja eelistatum sihtgrupp. "Hajaasustuse programm on oluline, sest aitab jõuda selleni, et kõik vallaelanikud oleksid varustatud kvaliteetse joogiveega ja kõik majapidamised tänapäeva standarditele vastavate kanalisatsioonilahendustega. Mida suurema summa omavalitsus programmile garanteerib, seda suurema summa lisab omalt poolt ka riik."