« Tagasi

Huvihariduse ja huvitegevuse korda muudeti, muutuvad ka õppetasud

Jõgeva vallavolikogu muutis oma 31. jaanuari istungil huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda ning kehtestas Jõgeva muusika- ja kunstikooli uued õppetasud, mis jõustuvad tänavuse aasta 1. septembrist.

Jõgeva valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord on kehtinud pisut kauem kui aasta ning selle aja jooksul on ilmnenud muudatuste tegemise vajadus. Eelkõige leiti vajalik olevat huvihariduse ja huvitegevuse toetuste taotlemisega seotud asjaajamist selgemaks, lihtsamaks ja otstarbekamaks muuta.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust on kolme liiki: teenuse pakkuja toetus, õppuri toetus ja transporditoetus. Kui teenuse pakkuja toetust sai senini taotleda töötasu kulude, vahendite soetamise ja transpordikulude katteks, siis muudetud korra kohaselt saavad teenuse pakkujad taotleda raha ka võistlustel osalemise ja laagrite korraldamise kulude katmiseks.

„Noored on laagritest väga huvitatud ning võistlustel ja konkurssidel osalemine on neile oma huviala väljundina väga oluline. Seepärast on mõttekas toetada ka laagrite korraldamist ja võistlustel osalemist," põhjendas abivallavanem Arvo Sakjas muudatuse vajadust.

Laagrite lisamine toetatavate ettevõtmiste hulka tõi omakorda kaasa vajaduse pikendada toetuse kasutamise perioodi. Kui senini said teenuse pakkujad toetust kasutada ajavahemikul jaanuarist juunini ja septembrist detsembrini, siis muudetud kord võimaldab aasta esimese poole toetust kasutada augustini. Otsustati otsatarbekamaks muuta ka taotluste esitamise tähtaegu. Teenuse pakkuja toetuse taotlused tuleb nüüd esitada 1. märtsiks ja 1. oktoobriks, õppuri toetuse ja transporditoetuse taotlused 1. märtsiks ja 1. novembriks.

Kui senise korra järgi said teenuse pakkujad toetust taotleda ainult siis, kui nad tegutsesid Jõgeva valla territooriumil, siis nüüd võivad toetusele pretendeerida ka huvihariduse pakkujad väljastpoolt valda, juhul, kui nad pakuvad huviharidust ka Jõgeva valla õppuritele. Toetust on võimalik saada juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta sama valdkonna huviharidust või on teise omavalitsuse huvikool õppuri elukohale lähemal.

Volikogu võttis vastu ka määruse Jõgeva valla huvikoolide, täpsemalt Jõgeva muusikakooli ja Jõgeva kunstikooli uute õppetasude kehtestamise kohta. Kui praegu tuleb muusikakooli põhiõppes osaleva õpilase eest välja käia 24–27 eurot ja huviõppes osaleva õpilase eest 13–16 eurot kuus, siis uuest õppeaastast on summad veidi suuremad: põhiõppes 25–30 eurot ja huviõppes 15–20 eurot. Kunstikooli õppetasu on praegu sõltuvalt õppekava nädalakoormusest 13–16 eurot kuus. Uuest õppeaastast hakkab see olema 20–25 eurot, mudilaste kunstiringis käijatel 15 eurot.

Nagu abivallavanem Arvo Sakjas märkis, on Jõgeva kunstikooli praegused õppetasud kehtinud 2012. ja Jõgeva muusikakooli õppetasud 2013. aastast ning need on n-ö ajale jalgu jäänud. Ka võrdluses mitme teise keskusega, näiteks Viljandi, Tartu ja Võruga, on need väiksemad. Õppetasude tõstmine aitab tõsta ka huvikooliõpetajate palku, mis on samuti ajale jalgu jäänud. Õigupoolest suurenes huvikoolide kõrgharidusega õpetajate töötasu juba jaanuarist 18 protsendi võrra, nii et see ulatub nüüd 90 protsendini lasteaiaõpetajate töötasust.