Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.
Menetluse materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva (Aia 2) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14) ning Keskkonnaameti (www.keskkonnaamet.ee) veebilehel ajavahemikus 14.05.–28.05.2019. Keskkonnaamet ootab teie põhjendatud ettepanekuid ja arvamusi hiljemalt 28. maiks 2019 e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu.
Loodusobjektide looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse riikliku kaitse alt välja järgmised Jõgeva maakonnas asuvad pargid ja puistud: J. Aamissepa selektsiooniaed, Kudina park ja puiestee, Leedi põlispuude grupp, Liivoja puudegrupp, Rahuoru park, Ripuka puudegrupp, Saduküla kooli park, Saduküla puudegrupp, H. Järve dendropark, Pisisaare park ja puiestee, Kursi põlispuude grupp, Nõmme talu dendraarium, Põltsamaa Lossi tänava metsapark ja Sõpruse park.
 
JÕGEVA VALLA PARGID JA PUISTUD
J Aamissepa selektsiooniaed (keskkonnaregistri kood KLO1200245), on selektsiooniajalooline väärtus ja see on sordiaretuslikku, teaduslikku või kultuuriväärtust omavate istanduste loetelus (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 07.04.1998 aasta korraldusega nr 302, objekt nr 16). Kuna aed on hooldamata ja võsastunud, puistu esteetiline ja puhkemajanduslik väärtus on madal, paljud omaaegsed viljapuud on hukkunud ning teadaolevalt puudub teadusuuringute järjepidevus, siis ei ole aial enam ka teaduslikult suurt väärtust ning see arvatakse riikliku looduskaitse alt välja.
Kudina park ja puiestee (keskkonnaregistri kood KLO1200151) on saanud tugevasti kannatada viimase kümnendi tormides, mis murdsid rohkesti põlispuid. Maastikuarhitektide-ekspertide S. Nurme ja N. Nutti hinnangul on pargi peamine osa hävinud, pargikompositsioonist lähtuvalt ei ole park huvipakkuv ja kaitset vääriksid vaid puuderead. 2016. aasta ülevaatusel oli Kudina mõisapargi ajaloolisest planeeringust säilinud vaid pargi lääne- ja lõunaküljel kasvav pärnarida ning üksikud põlispuud sissesõidualleel ja peahoone läheduses, kuid säilinud puudest on mitu tüvevigastustega ja murdumisohtlikud. Kuna pargiansambel on hävinud ja säilinud osal on vaid kohalik tähtsus, arvatakse park riikliku kaitse alt välja.
Leedi põlispuude grupp (keskkonnaregistri kood KLO1200262) on säilinud osa kunagisest väikesest Leedi mõisapargist. Kuna pargiansambel on hävinud ning olemasolevad puud ei ole mõõtmetelt ega liigiliselt koosseisult unikaalsed, tegid maastikuarhitektid-eksperdid N. Nutt ja S. Nurme ettepaneku park riikliku kaitse alt välja arvata.
Liivoja puudegrupp (keskkonnaregistri kood KLO1200272) on osa vanast taluhaljastusest, kus ümber õue piki piire paiknevad puuderead. Säilinud puud on ca saja aastased ja märkimisväärsete mõõtmeteta ning arvestades asjaolu, et selliseid puid on paljude vanade talukohtade juures, mistõttu neil on eelkõige kohalik tähtsus, tegi ekspert L. Rennel ettepaneku arvata puudegrupp riikliku kaitse alt välja.
Rahuoru park (keskkonnaregistri kood KLO1200290) on väike vabakujuline mõisapark, mis rajati tõenäoliselt 19. sajandi keskel. Praegu on pargis säilinud endisaegsete tiikide asukohad ja paar põlist tamme. Ekspertide hinnangul ei ole pargi esialgne ruumiline kompositsioon maastikus jälgitav. Kuna pargi ansamblilisus on hävinud, säilinud puud ei ole mõõtmetelt ega liigiliselt koosseisult unikaalsed, arvatakse park riikliku kaitse alt välja.
Ripuka puude grupp (keskkonnaregistri kood KLO4001283) on ajaloolise mõisakaardi (1911; EAA.3781.1.189 leht 4) põhjal otsustades olnud väike ja liigendamata mõisapark. Säilinud on üksikud põlispuud, kuid ekspert L. Renneli hinnangul ei ole neil iseseisvat looduskaitselist väärtust ja puudegrupp arvatakse riikliku kaitse alt välja.
Saduküla koolipark (keskkonnaregistri kood KLO1200289) on tavaline segamets, mille lagendikul asub Vabadussõja mälestusmärk. Puistu on eelkõige tähtis kohalikule kogukonnale mälestusmärgi ümbrust ilmestava (puhke)metsana. Maastikuarhitektide-ekspertide S. Nurme ja N. Nutti hinnangul ilmestab metsaala maastikku, kuid sel ei ole üleriigilist tähtsust ja iseseisvat looduskaitselist väärtust ning koolipark arvatakse riikliku kaitse alt välja.
Saduküla puudegrupp (keskkonnaregistri kood KLO1200265) on osa endisest mõisapargist, millest on säilinud üksikud suured tammed mõisahoonete ümbruses. Arvestades, et pargi planeering ei ole säilinud ja üksikud põlispuud ei ole mõõtmetelt ega liigiliselt koosseisult unikaalsed, arvatakse puudegrupp riikliku kaitse alt välja.
Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.
 
Täiendav info telefonil 5336 5805 Maris Paju või e-posti aadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.