Puudega inimesed saavad eluruumi kohandamiseks toetust taotleda

Jõgeva valla puuetega inimestel on võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist, pääsemaks kodus paremini liikuma ning saamaks paremini hakkama hügieeni- ja köögitoimingutega. Eluruumi kohandamist toetavad 85 protsendi ulatuses riik ja 15 protsendi ulatuses vald.

Eluruumide kohandamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames. Rahastamist reguleerib riigi tasandil sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määrus. Selle alusel antava toetuse taotlemise tingimusi ja korda Jõgeva vallas reguleerib Jõgeva vallavolikogu poolt 23. mail k.a vastu võetud määrus.

Määruse kohaselt on eluaseme kohandamise toetust õigus saada isikul, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega isikute sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ning kes on kantud rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna. Toetust on võimalik taotleda kohandusteks, mis tagavad puudega inimesele tema elamises paremad liikumisvõimalused või paremad võimalused hügieeni- ja köögitoimingute tegemiseks.

Toetuse saamiseks tuleb puudega inimestel esitada taotlus vallavalitsuse sotsiaalosakonnale. Sealsed töötajad kontrollivad taotluste nõuetele vastavust ja hindavad kodukülastuste käigus eluruumide  kohandamise vajalikkust ja põhjendatust. Sotsiaalosakond koostab menetlusse võetud taotluste põhjal, arvestades nende esitamisjärjekorda, taotlejate nimekirja ja edastab selle meetme rakendusüksusele. Kui rakendusüksus on koondtaotluse rahuldanud, sõlmitakse vallavalitsuse ja toetuse saajaga toetuse kasutamise leping.

Eluaseme kohandustööde valmides teeb kohapealse ülevaatuse vallavalitsuse majandusosakond. Puuduste ilmnemisel tuleb kohandamise tegijal puudused kõrvaldada, seejärel sõlmitakse üleandmise-vastuvõtmise akt. Eluaseme kohandamise eest tasumisel lähtutakse ministri määruses kehtestatud standardiseeritud ühikuhindadest. Kohanduse teostajale makstakse tehtud tööde eest pärast üleandmise-vastuvõtmise akti koostamist.

Riik hüvitab vallale 85 protsenti eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest. Jõgeva valla omafinantseering on 15 protsenti abikõlblikest kuludest. 2019. aastal on Jõgeva vallal võimalik  eluruumide kohandamise toetust saada koondsummas 146 564 eurot ning lasta teha 30 kohandust. Jõgeva valla omaosalus on kokku 21 985 eurot.

Tänavu võetakse puudega inimeste eluruumide kohandamise taotlusi vastu 28. juunini. Need võib saata e-postiga aadressil info@jogeva.ee või tuua paberkandjal sotsiaalosakonda (Piiri tn 4 Jõgeva).

„Huvi toetuse vastu on suur ning kohandamise põhjendatuse hindamiseks on sotsiaaltöötajad koos ehitusspetsialistiga teinud juba üle kolmekümne kodukülastuse," ütles Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas. „Oluline on rõhutada, et üldremondiks, näiteks parketi või tapeedi panekuks raha taotleda ei saa, vaid ikka ainult liikumisprobleemide lahendamiseks ning köögi- ja hügieenitoimingute lihtsustamiseks. Ning kui soovitakse pesemisvõimalusi  parandada, on see võimalik ainult juhul, kui korteris veevarustus juba olemas on."

Inimesele, kes iga päev ametlikke kirju ei kirjuta, võib olla toetuse taotluse koostamine raske.

„Meie osakonna töötajad nõustavad neid, kes eluruumide kohandamiseks toetust soovivad, ja ja aitavad neil vajaduse korral taotluse kokku panna," sõnas Aime Meltsas.

Ta avaldas lootust, et leidub ka ehitajaid, kes eluruumide kohandamise mitte just mahukad tööd teha võtavad ja seda mõistliku hinna eest. Kui tööd lähevad standardiseeritud ühikuhinnast enam maksma, tuleb vahe tasuda toetuse taotlejal. Taotlejad on aga antud juhul üsna väikese sissetulekuga inimesed.

Eluruumi kohandamine aitab puudega inimesel oma eluga paremini hakkama saada. Eluruumi kohandamiseks saab toetust taotleda ka järgmistel aastatel – kuni 2023. aasta augustini välja. Millal järjekordne taotlusvoor avatakse, otsustab meetme rakendusüksus.