Jõgeva Vallavalitsuses ootavad täitmist järgmised töökohad:

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö)
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus
 • B-kategooria juhiload
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil egle.laane@jogeva.ee hiljemalt 18. aprilliks 2018.  Lisainfot annab  sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel  5340 3780.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
sotsiaalosakonna piirkonna sotsiaalhooldustöötaja töökoha täitmiseks

 

Piirkonna sotsiaalhooldustöötaja põhiülesanne on abistada klienti igapäeva elu korraldamisel ja võimaliku elukvaliteedi saavutamisel ning tagada sotsiaalhoolekande tulemuslik töö oma piirkonnas.

Selleks sotsiaalhooldustöötaja:

 • võtab vastu ja nõustab isikuid sotsiaalabi alastes küsimustes;
 • teeb oma piirkonnas vajalikke hoolekandealaseid toiminguid;
 • abistab isikuid sotsiaalabi taotlemisel vajalike taotluste vormistamisel;
 • hindab isiku abi- ja hooldusvajadust;
 • osutab abi juhtumikorralduse ja/või jõustamise meetodil;
 • osutab koduteenust ning toetavaid tugiteenuseid;
 • külastab abi vajavaid ja probleemseid peresid;
 • jagab toiduabi

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • soovitavalt sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • teadmised valla pakutavatest sotsiaalhoolekandelistest toetustest ja teenustest;
 • eesti keele oskus kesktasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, hea stressitaluvus, kohusetunne;
 • oskus efektiivselt kasutada aega;
 • B-kategooria juhiload

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 24. aprilliks 2018. Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 5340 3780.

Sotsiaalosakond vajab sotsiaalhooldustöötajaid 1 Laiuse piirkonda ja 1 Saduküla piirkonda.