Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030

 

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK) alusel vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse.

Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 koostati vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt ja Jõgeva Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingule nr 14-7/4-5.

Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud  ajaperioodiks 2019−2030. Aasta 2019 on sisse arvestatud põhjusel, kuna AS Emajõe Veevärk esitas projektitaotluse Luua küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Kui soovitakse toetust saada, peab olema kehtiv ÜVK. ÜVK koostamise eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. ÜVK koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, standarditest ning EL direktiividest. ÜVK koostamisel on arvestatud Jõgeva Vallavalitsuse ja kohalike vee-ettevõtjate (k.a 2018. a tegutsevate vee-ettevõtjate Torma Soojuse OÜ-ga ja AS-ga Kuremaa Enveko) seisukohti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamisel. Reorganiseerimisel Kuremaa Enveko AS-st saab Kuremaa Enveko OÜ. ÜVK on saanud kooskõlastuse Keskkonnaametilt ja Terviseametilt.

Lühi- ja pikaajalised investeeringud on jaotatud vastavalt objektide prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist ja kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile (Vaiatu vee erikasutusluba nr L.VV/328919). Kantkülas saab OÜ Virumaa Viljad farmi kaevust vee 12 majapidamist. Vee- ja kanalisatsioonitrassid on amortiseerunud (veetorustik on avariilises seisukorras), on vaja rajada puurkaev, kuna hetkel on veekadu üle 50% ja samuti on biotiigid ummistunud. Olukorra parandamiseks on 2017. a koostatud projekt „Kantküla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, puurkaev pumpla ja reoveepuhasti renoveerimine". Projekti võimalikud peamised finantseerimisallikad on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfond, Jõgeva Vallavalitsuse ja vee-ettevõtete vahendid.

ÜVK avalikustamise ajal (29.04.-12.05.2019) korraldati valla eri piirkondades kolm avalikku arutelu – Jõgeva linnas (osales OÜ Jõgeva Veevärk esindaja Kalle Pint), Palamusel (osales AS Emajõe Veevärk esindaja Katrin Kõnd) ja Tormas (osales ÜVK koostaja Reimo Alas). Avalikustamise perioodil laekus muudatusettepanekuid, millele andsid seisukoha Jõgeva Vallavalitsus ja volikogu juhtivkomisjon majanduskomisjon.

Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2030

Lisad