Jõgeva valla arengukava 2018–2028

07.07.21

 

Jõgeva valla arengukava koostamise eesmärgiks on valla tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine arvestades ühinenud valla arengueelduseid ja eripärasid. Arengukavas seatud eesmärkide täitmine aitab tõsta valla elanike ühtekuuluvustunnet, parandada nende elukeskkonda ja muudab valla atraktiivseks nii elanikele, investoritele kui turistidele.  Arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks koostatakse valla eelarvestrateegia. 

Arengukavas on antud hinnang valdkondade olukorrale ja määratletud konkreetsed eesmärgid ning tegevused arengukava perioodiks.  

Arengukava täitmist ja muutmisvajadust analüüsitakse kord aastas.  Arengukava koostamist koordineeris arengu- ja planeeringuosakond. Koostamise protsessis osalesid vallajuhid, ametnikud, volinikud ja vallakodanikud. Lisaks kutsuti töö käigus kokku teemarühmi, et arutada arengukavasse kavandatavaid tegevusi teemade kaupa vastava valdkonna esindajatega.

Jõgeva Vallavolikogu 18. veebruari 2021 määrusega nr 143 võeti vastu muudetud Jõgeva valla arengukava ja arengukava tegevuskava.

Arengukava muudatused ja lisamaterjal arengukava muudatuste menetlemise kohta on leitavad siit.

Jõgeva valla arengukava 2018-2028

 

Lisainfo:
Triin Pärsim, 776 6536, triin.parsim@jogeva.ee; 
Erki Teder, 776 6508, erki.teder@jogeva.ee;
Reelika Kivimurd, 776 2447, reelika.kivimurd@jogeva.ee.