Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv

Hanketeated

Hange "⁠Piiri tn 4 hoone lammutusprojekti ja kaasnevate tööde ehitusprojekti koostamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke "⁠Piiri tn 4 hoone lammutusprojekti ja kaasnevate tööde ehitusprojekti koostamine".

Hanke viitenumber: ⁠251927

Lühikirjeldus: ⁠Hanke eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Jõgeva linnas asuva Piiri tn 4 hoone lammutusprojekti ja kaasnevate tööde ehitusprojekti koostamine ning tööde maksumuse kalkulatsiooni koostamine. Projektiga tuleb ette näha ehitiste lammutus, selleks vajalikud ehitustööd ja muud hanke eesmärgi täitmisega kaasnevad tööd. Projekti koosseisus esitab töövõtja elektrooniliselt ehitisregistri kaudu ehitusloa taotluse ja hangib ehitusloa.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: ⁠5.07.2022 09:00
 
Pakkumuste avamise tähtaeg: ⁠5.07.2022 10:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
 

Lihthange "⁠Piiri tn 1 III korruse ruumide remonditööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas väja lihthanke "⁠Piiri tn 1 III korruse ruumide remonditööd".

Hanke viitenumber: ⁠251903

Lühikirjeldus: ⁠Piiri tn 1 III korruse ruumide remonditööd, aadressil Piiri tn 1, Jõgeva linn, vastavalt tööde kirjeldusele ja muudes riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: ⁠06.07.2022 11:00
 
Pakkumuste avamise tähtaeg: ⁠06.07.2022 12:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

Hange "Vaimastvere õpilaskodu rekonstrueerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Vaimastvere õpilaskodu rekonstrueerimistööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Vaimastvere õpilaskodu rekonstrueerimistöödel, aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Kooli.

Pakkumus peab vastama hanketeates, pakkumuse maksumuse tabelis ja tehnilises kirjelduses toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „ehitamine", täpse liigitusega: üldehituslik ehitamine.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusala „Muinsuskaitse".

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema esitatud Lisa 3 ja Lisa 3a etteantud vormidel.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi ning vähendab tööde mahtusid.

Pakkuja saab vajadusel enne pakkumuse esitamist tutvuda hankelepingu täitmise kohaga.

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Vaimastvere kooli majandusosakonna juhatajaga, Igor Orlov, tel. 504 4848, e-post. igor100@hot.ee

Tehnilistes küsimustes palume pöörduda: Jõgeva Vallavalitsuse ehituse peaspetsialisti Andres Haagen` iga, tel. 516 5337, e-post. andres.haagen@jogeva.ee  

Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 28. juunil 2022. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Vaimastvere õpilaskodu rekonstrueerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides.


Riigihange "Sadala aleviku tänavavalgustuse ehitustööd I etapp"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Sadala aleviku tänavavalgustuse ehitustööd I etapp".

Hanke viitenumber: ⁠251657

Lühikirjeldus: ⁠Sadala alevikus tänavavalgustuse taristu rajamine (ca 50 valgustuspunkti).
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠12.07.2022 10:00
 
Pakkumuste avamise aeg: ⁠12.07.2022 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

Riigihange "⁠Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2022-2024"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "⁠Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2022-2024".

Hanke viitenumber: ⁠251336

Lühikirjeldus: ⁠Riigihanke esemeks on Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus aastatel 2022-2024, kestvusega 24 kuud lepingu sõlmimisest. Tööde mahud ja täpsem kirjeldus on toodud hanke tehnilises kirjelduses (lisa 2).
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠11.07.2022 11:00
 
Pakkumuste avamise aeg: ⁠11.07.2022 12:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

Riigihange "Jõgeva valla kruusateede säilitusremont"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla kruusateede säilitusremont".

Hanke viitenumber: ⁠251053

Lühikirjeldus: ⁠Jõgeva valla kruusateede säilitusremont vastavalt hankedokumentides kirjeldatule.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: ⁠27.06.2022 10:00
 
Pakkumuste avamise aeg: ⁠27.06.2022 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

Riigihange "⁠Jõgeva valla teede katete uuendamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla teede katete uuendamine".

Hanke viitenumber: ⁠251055

Lühikirjeldus: ⁠Jõgeva linnas Suure tänav nr 2490021 km 0,000-0,200 ja Jõgeva vallas Tehase tee nr 2480028 km 0,07-0,120 asfaltkatte taastusremont vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: ⁠27.06.2022 11:00
 
Pakkumuste avamise aeg: ⁠27.06.2022 12:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: