Hanketeadete arhiiv

« Zurück

Hange “Tahvelarvutite soetamine koolieelsete lasteasutuste rühmadesse”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Tahvelarvutite soetamine koolieelsete lasteasutuste rühmadesse".

Hanke eesmärk on viiekümne (50) tahvelarvuti soetamine Jõgeva Vallavalitsuse koolieelsete lasteasutuste rühmadesse, kus õpivad 5- aastased lapsed.

Pakkumus peab vastama hanketeates, pakkumuse maksumuse tabelis ja projektdokumentatsioonis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal peab olema käesoleva hanke hanketeate avaldamisele eelneva 36 kuu jooksul olema täitnud vähemalt kaks arvutikomplektide müügi- ja/või rendilepingut, millest igaühe maksumus koos käibemaksuga on vähemalt 15 000 eurot. Rendilepingute puhul peab olema täidetud rendileandja tarne osa, st kogu renditav kaup peab täiskoguses, tähtaegselt jm lepingus sätestatud tarnetingimustele rentnikule üle antud. Pakkuja esitab täidetud lepingute nimekirja, näidates ära lepingueseme nimetuse, lepingu täitmise kuupäeva, maksumuse, riigihanke korral viitenumbri ja andmed teise lepingupoole kohta. Pakkuja peab ka kinnitama, et kõik lepingud on nõuetekohaselt täidetud. Tõendus esitada vormi 4 kohaselt. Hankijal on õigus nõuda pakkujalt teise lepingupoole kinnitust lepingu nõuetekohase täitmise kohta.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkuja peab andma ja esitama kirjalikult vormi 2 kohased kinnitused.

Pakkumus  peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või seadusliku esindaja volitatud isiku poolt. Kui pakkumuse allkirjastab volitatud isik (st esindaja, kelle esindusõigus ei tulene seadusest), tuleb pakkumuse koosseisus esitada ka pakkumuse allkirjastamise volitusi kinnitav volikiri (vorm 3).

Ühispakkumuste esitamisel tuleb pakkumuse koosseisus esitada kõigi ühispakkujate andmetega volikiri (vorm 1) ühispakkuja esindamiseks ja koos hankelepingu täitmise solidaarse vastutuse kinnitusega. Volikirja peavad allkirjastama kõik ühispakkujad.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 11. detsember 2020. a kell 13.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Tahvelarvutite soetamine koolieelsete lasteasutuste rühmadesse".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale pakkumuse maksumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on listud hankedokumentides.