Isikliku abistaja teenus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.

Isiklikuks abistajaks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Osakonna otsuse alusel sõlmitakse teenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks isikliku abistajana tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise kord.

Teenuse eest tasumiseks peab teenuse osutaja esitama aruande teenuse osutamise mahu ja tegevuste kohta.

 

Kestvus

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.

 

Teenuse taotlemine

Isikliku abistaja teenust vajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, teenuskeskusesse või piirkonna sotsiaalhooldustöötajale. Taotluse võib saata ka e-posti aadressile info@jogeva.ee või teatada teenuse vajadusest telefonil 776 6520.
Pärast taotluse esitamist hinnatakse terviklikult isiku abivajadust ja toimetulekut kodustes tingimustes.

 

Viide