Jõgeva valla jäätmekava 2021-2026

 

Jõgeva Vallavolikogu võttis 17.juuni 2021 vastu määruse nr 161 „Jõgeva valla jäätmekava 2021-2026". Kava eesmärgiks on vähendada nii kodumajapidamistes kui ettevõtetes tekkivate segaolmejäätmete hulka ja suurendada liigiti kogutud olmejäätmete osakaalu.

Jäätmekava koostamisel on arvestatud koostamise ajal kättesaadavaid andmeid, kehtivaid õigusnorme ja riiklikke eesmärke. Lisaks toimus 24.09.–09.10.2020 vallaelanikele suunatud veebiküsitlus jäätmehoolduse arendamiseks. Jõgeva valla 245 elanikku andsid oma hinnangu hetkeolukorrale ja ettepanekud olukorra muutmiseks. Riigi uue jäätmekava kehtestamisel, õigusaktide ja muude jäätmehoolduse arengudokumentide muutumisel tuleb jäätmekava üle vaadata ning ajakohastada.

Jäätmekavas tuuakse välja korraldatud jäätmeveo uuel perioodil (alates 01.10.2021) lisanduvad jäätmeliigid ning määratakse korraldatud jäätmeveo tiheasustus- ja kompaktsed alad.

Jäätmekava eesmärkide saavutamine tegevuskavas on toodud tegevused võimaliku täitmisperioodi, täitja ja rahastamisallikatega.

Jäätmekava eelnõuga oli võimalik tutvuda Jõgeva vallamajas, teenuskeskustes ja valla kodulehel alates 10. maist kuni 23. maini 2021 ning avalikud istungid toimusid 25. mail Jõgeva kultuurikeskuses, 26. mail Palamuse rahvamajas ja 27. mail Torma rahvamajas. Jõgeval ja Tormas jäi avalik istung ära, kuna huvi puudus.

Avalikustamise perioodil laekus jäätmekavale kolm muudatusettepanekut, millele andsid seisukoha Jõgeva Vallavalitsus ja volikogu juhtivkomisjon arengu- ja majanduskomisjon. Volikogu arvestas ühe ettepanekuga. Tasuline biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vastuvõtmine jäätmejaamas asendati tasuta vastuvõtmisega (punkt 7.1 kuues lõik).

Jõgeva valla jäätmekava 2021-2026

 

Lisainfo: Taimi Eesmäe, 776 6509, taimi.eesmae@jogeva.ee

Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 avalik väljapanek ja avalikud istungid

 

Jõgeva Vallavalitsus korraldab Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 avaliku väljapaneku 10. maist 23. maini 2021 Jõgeva vallamajas (Suur 5, Jõgeva linn) E–N kell 8–17 ja R 8–15.45, Torma teenuskeskuses E,T,N 8–12 ja K 8–16 ning Palamuse teenuskeskuses E–K, R 8–12 ja N 8–16. Selleks, et jäätmekavaga kohapeal tutvuda, peab registreerima tel 776 6509 või e-posti teel taimi.eesmae@jogeva.ee.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid vallavalitsuse kantseleisse, teenuskeskustesse või meiliaadressile info@jogeva.ee.

Jäätmekava eelnõu avalikud istungid toimuvad algusega kell 17.30 järgmiselt:
25. mai 2021 Jõgeva kultuurikeskuses;
26. mai 2021 Palamuse rahvamajas;
27. mai 2021 Torma rahvamajas.

Kui riigis kehtivate piirangute tõttu on avalikud kogumised keelatud, korraldatakse arengukava eelnõu avalik istung eelregistreerimisega e-aruteluna Microsoft Teams keskkonnas 26. mail 2021 kell 17.30, saates selleks e-kiri aadressile taimi.eesmae@jogeva.ee. Link koosolekuga liitumiseks edastatakse registreeritud e-posti aadressile.

Jäätmekava ja lisadega saab tutvuda siin.

 

"Austa toitu jäägitult!"