Jäätmemajandus

20.10.20

 

Jõgeva valla jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse korraldamise põhimõtted tulenevad nii riiklikest, maakondlikest kui kohalikest eesmärkidest (arengukavast). Vald tegeleb jäätmehoolduse arendamise, korraldatud jäätmeveo sisseseadmise, pakendijäätmete kogumise, taaskasutuse koordineerimisega, liigiti kogumise korraldamisega, jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja koostamisega. Sellega tagatakse haldusterritooriumil elavate inimeste heaolu, säästev looduskasutus ja puhas elukeskkond.

2005. aastal alustas tööd MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mille liikmeteks on kohalikud omavalitsused. Jõgeva valla liitunud omavalitsused, va Jõgeva linn on MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus asutajaliikmed. Liitunud Pööra, Saduküla, Härjanurme, Jõune ja Kaave külad on olnud MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus liikmed. MTÜ ülesanne on korraldada korraldatud jäätmevedu, viia läbi keskkonnaalaseid projekte, tõsta elanike keskkonnateadlikkust jne.

Jõgeva vallas on kolm jäätmeveo piirkonda kuni 30.04.2019:

  • Jõgeva linn;
  • Kaave (endine Pajusi vald), Jõune, Pööra, Härjanurme ja Saduküla külad (endine Puurmani vald);
  • Endised Jõgeva, Torma ja Palamuse vald

Alates 01.05.2019 kehtib sama hinnakiri ja tingimused korraldatud jäätmeveos Jõgeva, Torma ja Palamuse piirkonnas ning Kaave, Jõune, Pööra, Härjanurme ja Saduküla külades.

Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023

Jõgeva valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

 

"Austa toitu jäägitult!"