Kaeveloa taotlemine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Kaevetöid on lubatud teha kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku mõistes, asendab kaeveluba ehitusteatis või ehitusluba. Kaevetöö puhul, millega kaasneb üldkasutatava tänava, väljaku, tee, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine, peab kaevetöö tegija järgima vallavalitsuse kehtestatud teede ja tänavate sulgemise nõudeid. Kaevetöö tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühikese aja jooksul teekatet ja haljasala vähimal kahjustaval viisil.

 

Kestvus

Kaevetöö tegija esitab vähemalt viis tööpäeva enne kaevetööde alustamist vallavalitsusele kaeveloa saamiseks taotluse.

 

Õigusaktid

Jõgeva valla kaevetööde eeskiri
Teede ja tänavate sulgemise kord

 

Taotlemine

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm saata aadressile info@jogeva.ee.

 

Viide