Korrakaitse ja turvalisus

 

Jõgeva vallas tagab turvalisuse Jõgeva politseijaoskond ja Lõuna Päästekeskuse Jõgeva Päästekomando. Vallal on oma vabatahtlik päästekomando Palamuse Pritsumehed, mis allub Lõuna Päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonnale. Jõgeva vallas tegutsevad Kaitseliidu Jõgeva maleva Torma üksikkompanii ja Jõgeva malevkond ning Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna Järvemäe, Jõgeva, Torma ja Pedja jaoskonnad. Turvalisemaks saab valda muuta naabrivalve sisseseadmise ja alevike ning suuremate külade parema valgustamisega ja turvakaamerate paigaldamisega suurematesse keskustesse. Turvakaameratega on varustatud Jõgeva kesklinn, osaliselt Palamuse alevik ja mõned valla asutused. 

Vallas on mitmeid kasutuseta tühjalt seisvaid hooneid, mis rikuvad üldmuljet ja on ohtlikud. Vallavalitsus peab oluliseks ohtlike ja kasutusest väljas olevate hoonete lammutamist turvalisuse tagamiseks.

Kriisireguleerimise tegevuste korraldamiseks on Jõgeva vallas moodustatud kriisikomisjon. 

Jõgeva valla kriisikomisjoni põhimäärus

Omavalitsuse roll kriisireguleerimisel on:

  • hädaolukordade lahendamise juhtimine oma vastutusalas, selleks vastavate tegevuskavade koostamine;
  • omavalitsusüksuses paiknevate kriisireguleerimisalaste ressursside informatsiooni koostamine ja korrastamine;
  • elanike teavitussüsteemi väljatöötamine ja töökorda seadmine;
  • kriisireguleerimise alaste koolituste, seminaride, infovoldikute ja teabepäevade korraldamine;
  • kriisireguleerimis õppuse korraldamine.

Jõgeva vallavalitsuses töötab väärteomenetleja, kelle ülesanne on valla haldusterritooriumil järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.

 

  • Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskond

Suur 1, 48306 Jõgeva
776 8410
louna@politsei.ee

Kodanike vastuvõtt kokkuleppel: piirkonnapolitseinik Steven Kaio, 776 8473, 5757 0376, steven.kaio@politsei.ee

piirkonnapolitseinik Stefani Korman, 5381 8677, 776 8455, stefani.korman@politsei.ee

 

  • MTÜ Palamuse Pritsumehed

O. Lutsu tn 5a, Palamuse alevik Jõgeva vald, 49226
Päälik Margus Kaasik, 528 1323
Pritsumeeste konto: EE621010220207507228

 

  • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tarbijakaitseameti nõuandetelefonil 620 1707 toimub nõustamine tööpäeviti kella 10-15.

Vastuvõtt maakondades

Tarbijakaitseamet

Eesti Tarbijakaitse Liit