Raieloa taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Raieluba annab õiguse puu raieks kuue kuu jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni.

Hoolduslõikuse korral antakse raieluba ühekordseks lõikuseks. Loa kehtivuse tähtaja määrab haljastusspetsialist.

Raieluba ei ole vaja:
alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule;
tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudva puu või okste raieks;
kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks;
Jõgeva Vallavalitsuse tehtavate või tellitavate tööde korral.

 

Kestvus

Raieloa taotluse menetlustähtaeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

 

Õigusakt

Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord

 

Vastutaja

Keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, e-post taimi.eesmae@jogeva.ee, tel 776 6509, 5336 6520.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Taotlus tuua või saata vallavalitsusse aadressil Suur tn 5, 48306 Jõgeva linn.

 

Viide