Sotsiaaltransporditeenus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja soovitud ajal ja marsruudil.

Teenuse määramise otsustamisel arvestatakse teenuse taotleja võimet kasutada ühistransporti, taotleja ja tema pereliikmete või hooldaja või eestkostja käsutuses oleva sõiduki kasutamise võimalusi ja taotlejale määratud isikuabiteenuseid ja toetusi. 

Sotsiaaltransporditeenuse hinnaks on 0,70 eurot kilomeetri kohta. Teenuse eest tasutakse valla eelarvest, kui teenuse saajal ei ole endal piisavalt sääste, vara ja sissetulekuid, tema suhtes puuduvad ülalpidamist andma kohustatud isikud või nad ei ole võimelised oma kohustusi täitma.

Alates 1. septembrist 2021 Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse Jõgeva linnas Jaama tn 2b asuvas sotsiaalmajas osutatavate teenuste hinnad järgmiselt:
1) internetiteenus 9,70 eurot kuus;
2) sotsiaaltransporditeenus Jõgeva linnas 5,00 eurot kord.

 

Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib isik pöörduda teenuse osutaja poole otse ilma kohalikku omavalitsust kaasamata. 

Sotsiaaltransporditeenust osutajab Jõgeva Valla Hoolekandekeskus, tel 5552 0343, e-post info@jogevahoolekandekeskus.ee.

 

Kestvus

Taotlus teenuse saamiseks esitatakse üldjuhul viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse teenuste hinna kehtestamine

Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse teenuste hinna kehtestamine

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.

 

Teenuse taotlemine

Sotsiaaltransporditeenust vajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

Taotluse võib saata ka e-postiga aadressil info@jogeva.ee.

 

Viide