« Zurück

Vallavalitsuse 16. mai istungil

 • Anti otsustuskorras Ramainis OÜ kasutusse vallale kuuluv Suur 5 hoones asuv äriruum.
 • Anti nõusolek Otil asuva maa ostueesõigusega erastamiseks.
 • Anti kasutusluba Jõgeva linnas Kalda tänaval asuvale elamule ja majandus-abihoonele.
 • Otsustati anda üürile vallale kuuluv eluruum Kudinal.
 • Määrati keskkonnavaldkonnas MTÜle Siimusti Konnaka Puhkeala tegevustoetust Savitiigi kinnistu korrastamiseks.
 • Tunnistati Jõgeva valla teede pindamise hanke I osa pakkumused edukaks ning otsustati sõlmida hankeleping. Lükati tagasi hanke II osa kõik pakkumused, kuna need ületasid eeldatava maksumuse.
 • Muudeti 2022. aasta hankeplaani ning lisati sinna Jõgeva valla hoolekandekeskusele nelja sõiduauto kasutusrendile võtmine.
 • Rahuldati korterelamute korrastamise taotlused ja määrati toetused Jõgeva linnas Energia 3, Liiva 6 ja Kuremaal Keskasula 7 korteriühistutele.
 • Anti projekteerimistingimused Kaavel elamu laiendamiseks, Luuale elamu ja abihoone püstitamiseks, Pöörale elamu ja abihoone püstitamiseks ja Vaimastverre PVC halli püstitamiseks.
 • Määrati Jõgeva kabeklubile toetus rahvusvahelise kabeturniiri läbiviimiseks.
 • Vaadati üle valla spordi- ja sotsiaalvaldkonna, jäätmekava 2021–2026 ning valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2030 täitmise aruanded ning otsustati esitada see informatsioon vallavolikogule.
 • Otsustati korraldada konkurss Jõgeva põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.
PROTOKOLL