Vabad töökohad

 

Jõgeva vallavalitsuse majandus- ja arendusosakond ootab oma meeskonda vallaarhitekti

Kujundad ühtset esteetilist valla ruumilist arengut ja planeerimise üldist visiooni, koordineerides ka valla üld- ja teemaplaneeringute ning detailplaneeringute koostamist. Samuti korraldad valla avalike alade kujundamiseks ideekavandite väljatöötamist ning heakorra- ja ideekonkursse.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on arhitektuuriala kõrgharidus;
 • Sul on valdkondlik töökogemus vähemalt 2 aastat;
 • tunned valdkonna normdokumente ja õigusakte;
 • tunned valdkonna vajadustele vastavaid arvutiprogramme;
 • valdad eesti keelt kõrgtasemel;
 • oled kohusetundlik ning hea otsustus- ja vastutusvõimega.

Kasuks tuleb:

 • Varasem töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.
 • Teadmised hea halduse tavast ning oskus seda rakendada.
 • B-kategooria sõiduauto juhtimisõigus.
 • Hea suhtlemis- ja koostööoskus ning pingetaluvus.

Meiega koos:

 • Töötad väljakutseid pakkuvas, toetavas ja mitmekesises omavalitsuses.
 • Saad asjakohast täiendkoolitust ning arenguvõimalusi.
 • Puhkad aastas 35 päeva, töötad koos kokkuhoidva meeskonnaga ning teed vajadusel kaugtööd.

Konkursil osalemiseks palume saata CV, avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 10. juuliks 2022 e-posti aadressile info@jogeva.ee. Täiendavat infot jagab majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, tel. 5450 1711.

 

 

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ametikoha põhieesmärgiks on tagada Jõgeva vallas ehitusseadustiku ja teiste ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmine ning ehitusjärelevalve.

Peamised tööülesanded:

 • valla ehitusvaldkonna arendamisel osalemine ja tegevuste kavandamine, oma töövaldkonnas ettepanekute tegemine valla arengukavasse ja planeeringute koostamisel osalemine;
 • riikliku järelevalve teostamine ehitusseadustiku, selle rakendusaktide ja teiste ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise osas;
 • ehitusprojektide kooskõlastamine, ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele tuginedes;
 • teatiste, ehituslubade, kasutuslubade ja muude ehitisregistri- ja ehitusdokumentide menetlemine ja väljastamine;
 • oma töövaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine ning vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel osalemine;
 • kaevelubade väljastamine;
 • elanike nõustamine ehitusvaldkonnas ja avalduste lahendamine.

Ootused kandidaadile:

 • erialane haridus (eelistatult ehitusalane kõrgharidus);
 • vähemalt 2-aastane töökogemus ehitusprojektide koostamisel või hindamisel;
 • valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • koostöövalmidus, kohusetundlikkus, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime, stressitaluvus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskus;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel ning projekteerimistarkvara (autoCAD vms) kasutamise oskus spetsialisti tasemel;
 • B-kategooria sõiduki juhtimisõigus.

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd ning toetavaid kolleege;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • kaugtöö tegemise võimalust.

Konkursil osalemiseks palume saata CV, avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 10. juuliks 2022 e-posti aadressile info@jogeva.ee. Täiendavat infot jagab majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, tel. 5450 1711.

 

Jõgeva Põhikool otsib oma meeskonda PEAKOKKA

Hea kandidaat on erialase hariduse või väljaõppega meeskonnamängija, kes jagab meie kooli väärtusi ja eesmärke ning on hea suhtleja, usaldusväärne ja täpne.

Pakume vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat täiskohaga tööd arenevas koolis ja toetavas meeskonnas. 

Tööle asumise aeg: 1. august 2022

Digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus, haridust tõendavad dokumendid, CV ja motivatsioonikiri palun saata aadressile kool@jpk.edu.ee. Täiendav info tel. 5303 3164, kuuno.lille@jpk.edu.ee.

 

 

JÕGEVA LASTEAED KARIKAKAR meeskonda on oodatud asjatundlik ERIPEDAGOOG/LOGOPEED (1,0 koormusega)

Oled just see, keda otsime, kui

 • töö lastega paneb Su silmad särama
 • Sul on teadmised ja oskused laste arengu toetamiseks
 • oled positiivse ellusuhtumisega, vastutustundlik ja koostööaldis
 • Sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus

Omalt poolt pakume Sulle

 • kaasaegseid töötingimusi uuendusmeelses ja arengule suunatud lasteaias
 • võimalust eneseteostuseks koos professionaalse meeskonnaga
 • huvitavaid ühisüritusi ning Sinu tööd toetavaid täiendkoolitusi ja tööjuhendamist
 • konkurentsivõimelist töötasu

Ootame Sind tööle alates 01.09.2022. a. Võta julgelt ühendust ja küsi lisa telefonil 5819 0925, kandideerimiseks palun saada CV, sooviavaldus ning haridust tõendava dokumendi koopia aadressile info@karikakar.edu.ee hiljemalt 31. juuliks.