Vabad töökohad

 

Lastekaitse vanemspetsialist

Teede peaspetsialist

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalosakonna tegevusjuhendaja (kogukonnas elamise teenus) ametikoha täitmiseks

Tegevusjuhendaja (kogukonnas elamise teenus) põhiülesanne on isiku põhivajaduste rahuldamine ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada ja suurendada teenust saava isiku iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu.

Selleks tegevusjuhendaja:

 • kujundab isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
 • juhendab isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • juhendab isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, toitlustusel;
 • juhendab isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
 • kujundab isiku tööoskusi ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist;
 • kaasab isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud kogukonnas elamise teenuse eesmärgi saavutamiseks;
 • tagab kogukonnas elamise teenust saava isiku turvalisuse ja päevakavast kinnipidamise (nt toitlustamise, töötamise, arsti vastuvõttude osas jne);
 • abistab isikut enese eest hoolitsemisel, tagama isikute isikliku hügieeni, eluruumide ja riiete korrashoiu jne.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • läbitud 260-tunnine tegevusjuhendaja koolitus;
 • teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kesktasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, hea stressitaluvus, kohusetunne;
 • oskus efektiivselt kasutada aega;
 • B-kategooria juhiload

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 10. juuliks 2020. Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse vanemspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne lastekaitse korraldus.

Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:

 • lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
 • lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta.

Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek see kahe aasta jooksul omandada;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • hea pingetaluvus;
 • kohusetundlikkus;
 • tasakaalukus;
 • analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • otsustusvõime

Lastekaitse vanemspetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 9. juuliks 2020.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
teede peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva valla teede korrashoid ja vastavus tee seisundinõuetele.

Eesmärgi täitmiseks teede peaspetsialist:

 • planeerib ja korraldab valla teede ja tänavate hooldust, remonti, liikluskorraldust ja ehitust;
 • korraldab valla tänavavalgustusega seotud küsimuste lahendamist;
 • teeb järelevalvet teede ja tänavate seisukorra, sh tänavavalgustuse üle;
 • menetleb teede ja tänavate sulgemislube;
 • kooskõlastab teekaitsetsoonis toimuvaid tegevusi;
 • koostab teede ja tänavate teehoiukava;
 • peab teeregistrit;
 • tellib vajadusel teeprojekte;
 • tellib teede ja tänavate markeerimist;
 • korraldab teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamist ja väljastamist;
 • osaleb ehitusprojektide läbivaatamisel ja vajadusel ehitusregistri keskkonnas - ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade menetlusel;
 • teeb ettepanekuid valla arengukavasse oma töövaldkonnas ja osaleb planeeringute koostamisel;
 • planeerib ja valmistab ette oma valdkonnaga seotud hanked, osaleb hangete läbiviimisel;
 • korraldab eratee avalikuks kasutamiseks määramist;
 • valmistab ette lepingud teede ja tänavate hooldamiseks, ehitamiseks ning remondiks.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • haridus tehnilisel erialal;
 • eelnev töökogemus teedeehituse ja –remondi organiseerimisel;
 • põhjalikud teadmised teedeehitust ja liikluskorraldust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised riigihangete korraldamisest;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • hea suhtlemisoskus, sh oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil terje.rudissaar@jogeva.ee hiljemalt 5. juuliks 2020.

Lisainfo: abivallavanem Terje Rudissaar, telefon: 517 5750