Detailplaneeringute koostamisest Jõgeva vallas

Detailplaneering koostatakse Jõgeva valla territooriumi osa kohta planeerimisseaduses ning kehtivate üldplaneeringutega määratud kohtades ja juhtudel. Detailplaneeringu olemasolul või detailplaneeringu koostamise kohustuse korral on detailplaneering ehitusprojekti koostamise alus. Enne hoone projekteerima asumist on vajalik välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu koostamine või kas kehtiv detailplaneering on olemas.  

Detailplaneeringu algatamise taotlusele järgneb taotluse menetlemine. Ametnik võtab taotluse esitajaga ühendust.

Jõgeva valla detailplaneeringute info on alates 2018. aastast  leitav dokumendiregistris. Vanemate planeeringutega saab tutvuda vallamajas paberkandjal.

 

Täpsemalt saab planeerimisest lugeda ruumilise planeerimise portaalist.

Lisainfot planeeringute kohta annab valla- ja maastikuarhitekt Liisa Lumi, 776 6535, 525 2045, liisa.lumi@jogeva.ee.