Biojäätmed

Biojäätmed on aia- ja haljastujäätmed, toidu- ja sööklajäätmed.

 

Biojäätmete kompostimine kompostris

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest projekti „Kiirkompostrite ja konteinerite soetamine Jõgeva valla majapidamistele", mille raames saavad 285 majapidamist soodsamalt soetada kompostrit biojäätmete komposteerimiseks või  konteinerit (80l ja 140 l) jäätmevedajale üleandmiseks.

Kiirkomposter on soojustatud komposter, mis on mõeldud aastaringseks biojäätmete kompostimiseks.

 

Kuidas kasutada biojäätmete kiirkompostrit?

õppevideo 1

õppevideo 2

 

Kompostimise tasuta koolitused toimuvad:

11.05.2022 kell 17.30 Jõgeva kultuurikeskuses

06.06.2022 kell 17.30 Palamuse laululaval

20.06.2022 kell 17.30 Torma rahvamajas

Koolitab kompostiljonist Anneli Ohvril

www.kompostiljon.ee

 

 

Toidu- ja köögijäätmed

Alates 1.aprillist on biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed liidetud korraldatud jäätmveoga. Teenust pakub Ekovir OÜ. Kohustulik on kõigil biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid eraldi koguda. Tiheasustus- ja kompaktsetel aladel  paiknevad kortermajad ja eramud peavad vähemalt kord 2 nädala jooksul andma jäätmed üle vedajale või keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel võib saada vabastuse kui jäätmetekkekohas ehk kinnistul on tagatud nõuetekohane kompostmine. Jäätmevaldajad, kes elavad hajaasustuses kortermajas või eramus, on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmine vedajale omal soovil.

Tiheasustus- ja kompaktsel alal võib üksikelamutes ja kortermajades, kus kompostmise kasutamise võimalus on olemas, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus.

Hajaasustuses paiknevates kortermajades ja üksikelamutes tekkivad biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid ning köögi- ja sööklajäätmeid võib kompostida lahtiselt kompostiaunas või kompostris.

Kompostimiskoht peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisti.

Toiduainete tahkeid jäätmeid ei ole lubatud suunata ühisveevärgi kanalisatsooni. 

Toidu- ja köögijäätmeid võtab tasu eest vastu Torma prügila.

 

AS Ragn-Sells vastab 10 enamlevinud küsimusele kuidas biojäätmeid sorteerida, loe: biojäätmete sorteerimine

 

Aia- ja haljastujäätmed

Jäätmetekkekohas kompostimisvõimaluse puudumisel tuleb eraldikogutud biolagunevad aia- ja haljastujäätmed üle anda kompostimisega tegelevale isikule, jäätmekäitlejale või Jõgeva linna jäätmejaama.

Piirkonna haljasaladel tekkivaid aia- ja haljastuse biolagunevaid jäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad ja muud) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja kompostida kompostimisväljakutel või jäätmeluba omavates jäätmekäitluskohtades. Vähesel määral võib aia- ja haljastujäätmeid, v.a oksi, panna biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse.

Tiheasustusala on aia- ja haljastujäätmete põletamine keelatud.

Hajaasustusalal on aia- ja haljastujäätmete põletamine lubatud jäätmevaldaja kinnistu piires tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil. Aia- ja haljastujäätmete põletamisele tuleb eelistada kompostmist.

Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri

 

Haljastujäätmeid võtavad tasu eest vastu:

Torma prügila
Jõgeva jäätmejaam
Kobrit OÜ Mammu jäätmekäitluskoht Painkülas Jõgeva vallas. Ettevõttel on olemas jäätmeluba nr L.JÄ/331993.