Biojäätmed

 

Biojäätmed on aia- ja haljastujäätmed, toidu- ja sööklajäätmed.

Aia- ja haljastujäätmed

Jäätmetekkekohas kompostimisvõimaluse puudumisel tuleb eraldikogutud biolagunevad aia- ja haljastujäätmed üle anda kompostimisega tegelevale isikule, jäätmekäitlejale või Jõgeva linna jäätmejaama.

Piirkonna haljasaladel tekkivaid aia- ja haljastuse biolagunevaid jäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad ja muud) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja kompostida kompostimisväljakutel või jäätmeluba omavates jäätmekäitluskohtades.

Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri

 

Haljastujäätmeid võtavad tasu eest vastu:

Torma prügila
Jõgeva jäätmejaam
Kobrit OÜ Mammu jäätmekäitluskoht Painkülas Jõgeva vallas. Ettevõttel on olemas jäätmeluba nr L.JÄ/331993.

 

Toidu- ja köögijäätmed

Eramutes võib kompostida kinnistes kompostritess või lahtistes kompostiaunades oma kinnistu piirides. Toiduainete tahkeid jäätmeid ei ole lubatud suunata ühisveevärgi kanalisatsooni. 

Korraldatud jäätmeveoga on hetkel ainult seotud Jõgeva linna alates 36korteriga elamud. 

Toidu- ja köögijäätmeid võtab tasu eest vastu Torma prügila.

AS Ragn-Sells vastab 10 enamlevinud küsimusele kuidas biojäätmeid sorteerida, loe: biojäätmete sorteerimine