Hanked

3/5/20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva linna lillepeenarde ja istutusalade hooajaline hooldus

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva linna lillepeenarde ja istutusalade hooajaline hooldus".

Hooldatavate alade nimikiri ja tööde loetelu on lisatud failina.

Tööde tegemiseks peab ettevõtte kasutama vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Vastutav spetsialistlillepeenarde ja istutusalade hooldamisel peab omama aedniku või maastikuehitaja kutsetunnistust.

Istutusalade hooldamine vältab aprillist kuni oktoobrini.

Hooldustööde käigus tekkiv praht viia Jõgeva jäätmejaama.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 9. aprill 2020. a kell 14.00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva linna lillepeenarde ja istutusalade hooajaline hooldus" ja pakkumuse koopia aadressile: taivo.paeveer@jogeva.ee

Küsimuste korral palun kontakteeruda telefonil 53454917 või saata aadressil: taivo.paeveer@jogeva.ee


Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2020-2023

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2020-2023".

Hanke viitenumber: 221486

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee

Lühikirjeldus: Riigihanke esemeks on Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus ajavahemikul 01.07.2020 - 30.06.2023. Tööde mahud ja täpsem kirjeldus on toodud hanke tehnilises kirjelduses (lisa 2).
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 30.04.2020 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 

Jõgeva ja Põltsamaa valdade ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva ja Põltsamaa valdade ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine"

Hanke viitenumber: ⁠221269

Projekti eesmärgiks on välja töötatud jätkusuutlik ja vajaduspõhine valla toimemudel, et tagada avalike teenuste pakkumine parimal moel, mis arvestab muuhulgas muutunud olusid nii rahvastiku tendentsides, valla piiride ja teenuspiirkondade mõjualades ning olemasolevat ja perspektiivset kinnisvara ja inimressurssi. Eesmärgi saavutamiseks tuleb teha järgmisi tegevusi, s.h. tuleb arvestada, et Jõgeva ja Põltsamaa valdade osas on mõned erisused ja täpsustused oodatavate tegevuste ja tulemusnäitajate osas. Antud asjaolu tuleb arvestada nii metoodika lahti kirjutamisel kui ka teenuse maksumuse arvestamisel (eraldi Jõgeva ja Põltsamaa analüüsi osa).

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 03. aprill 2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1743152/general-info

 

 


Jõgeva Valla õpilasliinide teenindamine 2020 – 2022

Jõgeva Vallavalistsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva Valla õpilasliinide teenindamine 2020 – 2022".

Lühikirjeldus: Hanke eesmärk on Jõgeva vallas õpilasliinide teenindaja leidmine (koolibuss kodust kooli ja tagasi).

21.04.2020 11:00