Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Hanketeated

Hange “Tahvelarvutite soetamine koolieelsete lasteasutuste rühmadesse”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Tahvelarvutite soetamine koolieelsete lasteasutuste rühmadesse".

Hanke eesmärk on viiekümne (50) tahvelarvuti soetamine Jõgeva Vallavalitsuse koolieelsete lasteasutuste rühmadesse, kus õpivad 5- aastased lapsed.

Pakkumus peab vastama hanketeates, pakkumuse maksumuse tabelis ja projektdokumentatsioonis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal peab olema käesoleva hanke hanketeate avaldamisele eelneva 36 kuu jooksul olema täitnud vähemalt kaks arvutikomplektide müügi- ja/või rendilepingut, millest igaühe maksumus koos käibemaksuga on vähemalt 15 000 eurot. Rendilepingute puhul peab olema täidetud rendileandja tarne osa, st kogu renditav kaup peab täiskoguses, tähtaegselt jm lepingus sätestatud tarnetingimustele rentnikule üle antud. Pakkuja esitab täidetud lepingute nimekirja, näidates ära lepingueseme nimetuse, lepingu täitmise kuupäeva, maksumuse, riigihanke korral viitenumbri ja andmed teise lepingupoole kohta. Pakkuja peab ka kinnitama, et kõik lepingud on nõuetekohaselt täidetud. Tõendus esitada vormi 4 kohaselt. Hankijal on õigus nõuda pakkujalt teise lepingupoole kinnitust lepingu nõuetekohase täitmise kohta.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkuja peab andma ja esitama kirjalikult vormi 2 kohased kinnitused.

Pakkumus  peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või seadusliku esindaja volitatud isiku poolt. Kui pakkumuse allkirjastab volitatud isik (st esindaja, kelle esindusõigus ei tulene seadusest), tuleb pakkumuse koosseisus esitada ka pakkumuse allkirjastamise volitusi kinnitav volikiri (vorm 3).

Ühispakkumuste esitamisel tuleb pakkumuse koosseisus esitada kõigi ühispakkujate andmetega volikiri (vorm 1) ühispakkuja esindamiseks ja koos hankelepingu täitmise solidaarse vastutuse kinnitusega. Volikirja peavad allkirjastama kõik ühispakkujad.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 11. detsember 2020. a kell 13.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Tahvelarvutite soetamine koolieelsete lasteasutuste rühmadesse".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale pakkumuse maksumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on listud hankedokumentides.


Hange "Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistöödel, aadressil Kuremaa tee 30, Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48443.

Pakkumus peab vastama hanketeates ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „elektritööd", tegevusala liik: elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Laiuse Jaan Poska Põhikooliga, majandusjuhataja Eda Väljaots, tel. 5347 9422, e-post. eda@laiusepk.edu.ee   Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 4.12.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsema informatsiooni hanke kohta leiab listud hankedokumentides.


Hange "Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele".

Hanke viitenumber: 229256

Hanke nimetus: Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele

Lühikirjeldus: Erinevate toidugruppide lõikes toiduainete ostmine koos pakkujapoolse toiduainete transpordiga Jõgeva valla lasteaedadele ja koolidele nende lahtiolekuaegadel vastavalt tellimusele samuti toodete mahalaadimine nõutud kohtadesse.

Hange on jaotatud osadeks.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 8.12.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2531233/general-info


Hange "Kuremaa mõisa peahoone fassaadikorrastustööd"

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "⁠Kuremaa mõisa peahoone fassaadikorrastustööd".

Hanke viitenumber: ⁠229675

Hanke nimetus: ⁠Kuremaa mõisa peahoone fassaadikorrastustööd

Lühikirjeldus: ⁠Jõgeva vallas Kuremaa alevikus asuva Kuremaa mõisa peahoone fassaadi korrastustööd ning muud seonduvad tööd ja tarned vastavalt käesoleva hanke hanketeates ja hankedokumentides (edaspidi HD) ning käesoleva tehnilise kirjelduse lisade asjakohastes osades toodud tingimustele, mahtudele ja nõuetele.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠8.12.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2572892/general-info