Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

9/12/19

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 OÜ Härjanurme Mõis Saduküla veisefarm (registrikood 10212105, aadress Saduküla, Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa L.KKL.JÕ-173736 muutmise taotluse keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:
Saduküla veisefarm, Saduküla, Jõgeva vald.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:
Saduküla veisefarmi tegevusvaldkonnaks on veiste intensiivkasvatus. Kehtiva kompleksloa nr L.KKL.JÕ-173736 järgi on loomakohtade jaotus: 1200 kohta lüpsilehmadele, 900 kohta noorveistele ja 300 kohta vasikatele. Ettevõte soovib tootmisvõimsust suurendada võrreldes kehtiva kompleksloaga 132 lüpsilehma ja 120 vasika võrra (muutus 10% ulatuses). Loomade arvu suurendamiseks plaanitakse Mõisavahe tee 32 (katastritunnus 61101:002:0800) olemasolev lüpsilaut kohandada noorloomade pidamiseks ja Mõisavahe tee 28 (katastritunnus 61101:002:1002) ehitada uus lüpsilaut koos uue vedelsõnnikuhoidlaga.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Teraviljakaubandus OÜ õhusaasteloa taotluse saamise/esitamise teade

8/6/19

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 2 ja § 47 lg 4 Teraviljakaubandus OÜ (registrikood 11005213; aadress Tartu, Pootsmani 25, 51017) õhusaasteloa taotluse saamisest. Ettevõtte käitis asub Karjamõisa kinnistul Rääbise külas Jõgeva vallas (registriosa number 2829035, katastritunnus 81002:002:0062). Õhusaasteluba taotletakse Rääbise seafarmi heiteallikatele tähtajatult.

Rääbise seafarmi tegevuse eesmärgiks on võõrdepõrsaste nuumamine nuumsigadeks. Seafarmi tuuakse 20-30 kg võõrdepõrsad, kes nuumatakse kuni 115 kg eluskaaluni. Käitises on nuumsigadele kokku 1995 kohta. Välisõhu heiteallikateks on laut (9 laudasektsiooni ventilaatorid) ja üks vedelsõnnikuhoidla. Käitise peamised õhusaasteained on ammoniaak, metaan ja dilämmastikoksiid.

Õhusaasteloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

5/22/19

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 34 lõike 4 OÜ MARKILO (registrikood 10317169; aadress Ööbiku tn 4, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-152977 muutmise otsuse ning muudetud kompleksloa eelnõude saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:
Kureoja farm (katastritunnus 61101:001:0119) Härjanurme külas Jõgeva vallas.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:
OÜ MARKILO on olemas hetkel kehtiv keskkonnakompleksluba nr L.KKL.JÕ-152977, kuid taotleb muudatust, et laiendada Kureoja farmi tootmisvõimsuseni kuni 9840 nuumsea kohta (tootmisvõimsuse kasv on 2840 nuumsea kohta).

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi linn.

Ametlikud Teadaanded: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1468143

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

3/4/19

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 Torma Põllumajandusosaühingu (registrikood 10039687; aadress Kesk tn 6, Torma alevik, 48502 Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-148673 muutmise taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:

Liivi (katastritunnus 81003:002:1930), Tõnumetsa (katastritunnus 81003:002:1861) ja Söödi tn 2 (katastritunnus 81003:002:1940) kinnistutel Torma alevikus Jõgeva vallas.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:

Torma Põllumajandusosaühingu farmikompleksil on olemas hetkel kehtiv keskkonnakompleksluba L.KKL.JÕ-148673, kuid taotleb muudatust, et ettevõtte tegevus viia kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega ja muude keskkonnaalaste õigusaktidega. Tegevus on piimakarjakasvatus.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi linn.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

3/4/19

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 OÜ Vaimastvere Agro  (registrikood 10649061, aadress Töökoja, Vaimastvere küla, 48446 Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-152978 muutmise taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:

Vaimastvere suurfarm, Vaimastvere küla, Jõgeva vald.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:

Keskkonnakompleksluba soovitakse muuta seoses Vaimastvere suurfarmis veisekasvatuse laiendamisega ja viia ettevõtte tegevus kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega jm keskkonnaalaste õigusaktidega. OÜ Vaimastvere Agro tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatus suurfarmis, kus peetakse üle 400 piimalehma või üle 533 ammlehma või üle 800 noorveise, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle. Peale farmi rekonstrueerimist on suurfarmis kuni 600 piimalehma, 407 noorveise ja 245 vasika kohta, kokku 1252 veisekohta.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.  

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee  ja Paale tee 4, Viljandi linn 71014.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

3/4/19

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 lõike 7 OÜ Sadala Agro  (registrikood 10607677; aadress Suur tn 14, Sadala alevik, 48501 Jõgeva vald) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-153398 muutmise taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Kairi Dräbtsinskaja, tel 435 5619, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee)

Käitise tegevuskoht:

Piimafarmi (katastritunnus 81001:003:0089), Siloaugu (katastritunnus 81001:003:0087) ja Antsurahva (katastritunnus 81001:003:1291) maaüksustel Kodismaa külas Jõgeva vallas.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:

Keskkonnakompleksluba muudetakse, et viia ettevõtte tegevus kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega ja muude keskkonnaalaste õigusaktidega. Tegevus on piimakarjakasvatus. Sadala piimakarjafarmis on käitise mahutavus maksimaalselt 1210 lüpsilehma kohta ja aastane tootmismaht 11 000 t piima.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi linn.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Estonian Plywood AS õhusaasteloa taotluse saamise/esitamise teade

12/18/18

 

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse§ 41 lg 2 ja § 47 lg 4 Estonian Plywood AS (registrikood 14301076; aadress Tartu, Näituse tn 25, 50409) õhusaasteloa taotluse saamisest. Ettevõtte käitis asub Kase kinnistul Viruvere külas Jõgeva vallas (registriosa number 2587835, katastritunnus 24701:001:0130). Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult.

Estonian Plywood AS plaanib Viruvere tehases hakata tootma kuni 100 000 m3 vineeri aastas, mille käigus lendub välisõhku saasteaineid kuuest heiteallikast: palgileotusbasseinist, spooni kuivatamisest, spooni liimimisest ja pressimisest, vineeri pealistamisest, hakkepuidu punkrist ja katlamajast. Peamised õhusaasteained on erinevad lenduvad orgaanilised ühendid, osakesed, süsinikoksiid, vääveldioksiid ja lämmastikdioksiid.

Õhusaasteloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

 

Õhusaasteloa nr L.ÕV/323401 muutmise taotluse saamise teade

12/4/18

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 punkt 2 ja 47 lg 4 AS Utilitas Eesti (registrikood 10419088, aadress Punane 36, 13619 Tallinn) õhusaasteloa muutmise taotluse saamisest. Ettevõtte käitis asub Aia tn 50, Jõgeva linn, 48304 Jõgeva vald (registriosa number 1154235, katastritunnus 24901:001:0210) asuval kinnistul.

Ettevõtte põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301). Ettevõtte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses tahke kütuse katlale suitsugaaside kondensaatori paigaldamisega ja tahke kütuse aastakulu suurenemisega. Käitises kasutatava tahke kütuse summaarne aastakulu suureneb 10 500 tonni võrra.

Õhusaasteloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, e-post louna@keskkonnaamet.ee, tel 435 5610) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

 

 

Author: HELIKA SÕBER