Korraldatud jäätmevedu 1. aprillist 2022 kuni 31. märtsini 2027

10/20/22

Jõgeva vallas alustas alates 1. aprillist 2022 segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning paberi ja kartongi äraveo teenuse osutamisega Ekovir OÜ (kontakt: tel 733 3660, tartu@ekovir.ee).

Jäätmevaldaja on kohustatud sortima ja koguma liigiti enda valduses olevaid jäätmeid, kasutama piisavas koguses ja suuruses mahuteid ning tagama veopäeval mahuti(-te) kättesaadavuse.

Jäätmevaldajal on õigus sõlmida jäätmeveo tingimuste täpsustamiseks Ekovir OÜ-ga jäätmekäitlusleping. Kui lepingut ei sõlmita, juhinduvad osapooled jäätmehoolduseeskirjas, jäätmeseaduses ja muudes korraldatud jäätmevedu reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest. Lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmeveost.

Kui ei ole Ekovir OÜlt lepingut saanud, palun anna sellest teada meili teel valla keskkonnaspetsialistile (taimi.eesmae@jogeva.ee) või Ekovir OÜ-le tartu@ekovir.ee. Kirjas palun välja tuua aadress ja kontaktandmed. Lihtsalt nimest ei piisa. 

 

Korraldatud jäätmeveos muudatused:

Kogu vald on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Jõgeva vald on jagatud tiheasustus-, hajaasustus- ja kompaktseks alaks.

Tiheasustusalad

Kompaktsed alad

Hajaasustusalad

Jõgeva linn, Jõgeva, Kuremaa, Palamuse, Laiuse, Siimusti, Torma ja Sadala alevik

Kaarepere, Kudina, Kurista, Liivoja, Luua, Painküla, Saduküla, Tõikvere, Vaiatu, Vaimastvere, Vana-Jõgeva, Vägeva ja Õuna küla (alade piirid on näidatud Jõgeva valla jäätmehooluseeskirja lisana).

Kõik ülejäänud külad ja kinnistud, mis jäävad kompaktselt alalt välja.

 

Teenuse osutamise aeg: E-P 7:00-22:00.

Jäätmeliigid: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, paber ja kartong ning segapakend.

Hind: segaolmejäätmetel 1m3 hind on 8,94 eurot käibemaksuga (nt 240 l = 2,15 eur), biolagunevate köögi- ja sööklajäätmetel on 1 m3 hind 0,01 senti, paber ja kartong ning segapakendikonteineri tühjendus on tasuta. Kulu on konteineri rentimine või ostmine.

Kui segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, köögi- ja sööklajäätmete või pakendimahutis olevad jäätmed ei vasta sellesse mahutisse/kotti kogutavale jäätmeliigile, siis võib vedaja rakendada kahekordset teenustasu.

HINNAKIRI

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja konteinerite minimaalne tühjendussagedus:

 Jäätmeliigid

Eramud

Teenuse hind 1m3 käibemaksuga

Konteineri ost või rent

Soovituslik värv uue konteineri ostmisel või rentimisel

Tiheasustus- ja kompaktne ala

Hajaasustusala

Segaolmejäätmed

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul või kui biojäätmete üleandmine või kompostmine on jäätmetekkekohas tagatud, võib keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel regulaarset ära vedada üks kord 12 nädala jooksul

Segaolmejäätmed vähemalt üks kord 12 nädala jooksul

8,94

Jäätmevaldaja otsustab, kas ostab või rendib konteineri ning kellelt ostab või rendib. See on jäätmevaldaja valik. Võib kasutada ka jäätmekotti (v.a ühiskasutus). Pakendikoti annab tasuta Ekovir OÜ**

Hall, must või roheline

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Vähemalt kord 2 nädala jooksul, kui jäätmetekkekohas ei ole tagatud nõuetekohane kompostimine

Tekkekohas kompostida või anda jäätmevaldaja soovil vedajale

0,01

Pruun

Paber ja kartong

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse

Tasuta

Sinine

Segapakend

Eraldi kogude ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Tasuta

Kollane

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja konteinerite minimaalne tühjendussagedus:

Jäätmeliigid

Kortermajad

Teenuse hind 1m3 käibemaksuga

Konteineri ost või rent

Soovituslik värv uue konteineri ostmisel või rentimisel

Tiheasustus- ja kompaktne ala

Hajaasustusala

Segaolmejäätmed

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul või kui biojäätmete kompostimine on tekkekohas tagatud, siis üks kord 12 nädala tagant

8,94

Jäätmevaldaja otsustada kas ostab või rendib konteineri ning kellelt ostab või rendib. See on jäätmevaldaja valik. Võib kasutada ka jäätmekotti (v.a ühiskasutus). Pakendikoti annab tasuta Ekovir OÜ**

Hall, must või roheline

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Vähemalt kord 2 nädala jooksul, või keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel võib saada vabastuse kui jäätmetekkekohas on tagatud nõuetekohane kompostimine

Tekkekohas kompostida või anda jäätmevaldaja soovil vedajale

0,01

Pruun

Paber ja kartong

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse

Tasuta

Sinine

Segapakend

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Tasuta

Kollane

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja konteinerite minimaalne tühjendussagedus:

Jäätmeliigid

Toitlustamisega tegelevad asutused ja ettevõtted

Juriidilised isikud, välja arvatud toitlustamisega tegelevad asutused ja ettevõtted

Teenuse hind 1m3 käibemaksuga

Konteineri ost või rent

Soovituslik värv uue konteineri ostmisel või rentimisel

Segaolmejäätmed

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

8,94

Jäätmevaldaja otsustada kas ostab või rendib konteineri ning kellelt ostab või rendib. See on jäätmevaldaja valik. Võib kasutada ka jäätmekotti (v.a ühiskasutus). Pakendikoti annab tasuta Ekovir OÜ**

Hall, must või roheline

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Toitlustamisega tegelevad asutused ja ettevõtted, kus tekib nädalas rohkem kui 20 kg köögi- ja sööklajäätmeid: biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed vähemalt kord 2 nädala jooksul või keskkonnaspetsialisti nõusolekul kirjaliku taotluse alusel võib saada vabastuse kui jäätmetekkekohas on tagatud nõuetekohane kompostimine.

Kui tekib vähem kui 20 kg köögi- ja sööklajäätmeid, tekkekohas kompostida või anda jäätmevaldaja soovil vedajale.

Tekkekohas kompostida või anda jäätmevaldaja soovil vedajale

0,01

Pruun

Paber ja kartong

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Tasuta

Sinine

Segapakend

Vähemalt üks kord 4 nädala jooksul

Eraldi koguda ja viia avalikesse kogumiskohtadesse või anda jäätmevaldaja soovil vedajale*

Tasuta

Kollane

*Tuleb liigiti koguda ja viia avalikku kogumispunkti, Jõgeva jäätmejaama või Laiuse, Siimusti, Jõgeva aleviku, Vaimastvere, Kuremaa või Palamuse jäätmekogumiskohta või soovi korral anda üle jäätmevedajale.

**Teenuse alustamisel saadetakse pakendikott. Hiljem veopäeval jäetakse postkasti. Teenus ja pakendikott on tasuta.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse võib panna ka vähesel määral aia- ja haljastujäätmeid. Kindlasti ei tohi panna oksi ja samuti konteineri täis puulehti. Need tuleb võimalus aias kompostida või viia Jõgeva jäätmejaama.

Biolagunevate jäätmete konteinerisse paigaldab vedaja vooderduskoti, mis on teenustasu sees.

 

Mahutid:

-võib kasutada jäätmekotti ja/või konteinereid;

-peab olema kasutajale nähtavas kohas silt, mis viitab mahutiga kogutavale jäätmeliigile. Vedaja poolt paigaldatud renditavatel mahutitel peab olema kirjas ka mahutit tühjendava ettevõtte nimi ja kontaktandmed;

-ühismahutit on lubatud kasutada kõikide jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks. Ühismahuti kasutamine on lubatud kõrvuti asetsevatel kinnistutel (k.a kortermajad) tekkivate jäätmete kogumisel. Ühismahutina ei või kasutada jäätmekotti.

Kortermajad, kus on igal korteril või paari korteri peale segaolmejäätmete mahuti, palun mõelge ühe mahuti võtmisele. Kortermajade juures on vähe ruumi ning kui lisanduvad uued jäätmeliigid, siis jääb maja ümber veel vähem ruumi. Kas soovite maja ette kõiki konteinereid topelt?

Kuni 1100-liitrine käsitsi teisaldatav ratastel mahuti tuleb paigutada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, mis jääb veoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 10 m kaugusele. Pikema vahemaa korral tasub jäätmevaldaja mahuti teisaldamise teenustasu. Mahuti teisaldustee peab olema piisava kandevõimega, et tagada ratastel mahuti teisaldamine veokini.

Suurem kui 1100-liitrine mahuti tuleb paigutada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, millele pääseb jäätmeveok vahetult juurde mahuti tühjendusküljelt.

Vedaja tagurdab kuni 100 m juhtumil kui kinnistul puudub ümberpööramise võimalus ja see on tasuta. Rohkem kui 100 m on tasuline.

Mahutite paigaldamine ja äravedu:

Ekovir OÜ poolt jäätmevaldajale üürile antavate või müüdavate jäätmemahutite laialipaigutamine on tasuta kuni 30.06.2022. Muul ajal vastavalt hinnakirjale. Mahutite tasuta kokku kogumine toimub jäätmeveo perioodi lõppemisel ühe kuu jooksul.

NB!

AS Ragn-Sells klient: kui soovite mahuti rentimise lõpetada, tuleb mahuti ettevõttele tagastada. Mahuti äravedu aprillikuus on tasuta. Lisandub mahutipesu ja kui vaja ka mahuti tühjendamise tasu.

AS Eesti Keskkonnateenused klient: kui soovite mahuti rentimise lõpetada, tuleb tasuda äraveo, pesu ja tühjendamise eest.

Vabastused:

Tähtajaliseks või erandkorras saab vallavalitsus jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, kui jäätmevedaja ei ela või ei tegutse kinnistul. Kui kasutate kinnistut teatud kuud aastas, tuleb võtta vedu nendeks kuudeks. Kuna on uus veoperiood, tuleb vedaja saadetud leping üle vaadata, kui olete varasemalt vabastatud olnud või ei ela kinnistul, palun pöörduge valla keskkonnaspetsialisti poole.

Tühisõit: 3,60 eurot.

Sama tasu suurus tühisõidu korral rakendub ka paberi ja papi, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete või pakendijäätmete kogumismahutile.

Hetkel kehtiv tühisõidutasu suurus ei motiveeri elanikke muutma veo tühjendussagedust või lepingut lõpetama kui kinnistul ei elata või seda ei kasutada aastaringselt.

Arve: esitatakse igakuiselt ja arvele on märgitud järgmise tühjenduse kuupäev.

Ekovir OÜ osutab esimest korda meie piirkonnas teenust ja sellest tulenevalt võib üleminekul probleeme tekkida. Kui tekib arusaamatusi, probleeme või lisaküsimusi, palun võtke ühendust valla keskkonnaspetsialistiga, telefon 776 6509 või taimi.eesmae@jogeva.ee.

Muudatused korraldatud jäätmeveos alates 1. aprillist

 

Alates 1. aprillist algab valla korraldatud jäätmeveos uus periood. Oluline muudatus on see, et kogu valla territoorium hõlmatakse korraldatud jäätmeveoga ja lisatakse uusi jäätmeliike, mida on võimalik tekkekohas ära anda. Vald on jagatud tihe- ja hajaasustusalaks ning kompaktseks alaks.

Jõgeva Vallavalitsus teavitab vastavalt jäätmeseaduse § 67 lõikele 7, et 27. detsembri 2021 korraldusega nr 751 otsustati tunnistada kontsessioonilepingu sõlmimise menetlusega riigihankel „Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas 2022–2027" edukaks Ekovir OÜ pakkumus kui pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaim pakkumus ning sõlmida kontsessioonileping.

Lepinguperiood on 1. aprillist 2022 kuni 31. märtsini 2027. Antud ajavahemikul peavad Jõgeva valla elanikud, asutused ja ettevõtted andma segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning paberi ja kartongi käitlemiseks Ekovir OÜ-le (teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub antud perioodil õigus nimetatud piirkonnas antud jäätmeid koguda ja käidelda). Segapakendite osas ei anta vedajale ainuõigust.

Ekovir OÜ saadab kõikidele jäätmevaldajatele (v.a ühismahutite kasutajad ja jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajad) e-posti või postiga vähemalt kuu enne uue korraldatud jäätmeveo perioodi algust korraldatud jäätmeveo infokirja, lepingu/lisa, hinnakirja ja graafiku.

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri alates 01.04.2022

Jäätmeliigid Teenustasu, 1m3/€ käibemaksuta Teenustasu, 1m3/€ käibemaksuga
Segaolmejäätmed 7,45 8,94
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 0,01 0,01
Paber ja kartong 0 0
Segapakend 0 0

 

Jõgeva vallavolikogu võttis 22. aprillil vastu valla uue jäätmehoolduseeskirja, milles tuuakse välja, kuidas jäätmeid sorteerida, jäätmete põletamine, mis muutub korraldatud jäätmeveos, mida teha korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmetega, kuidas toimub jäätmekäitlus majapidamistes, kalmistutel, supluskohtades ja avalikel üritustel.

Uue jäätmehoolduseeskirjaga kehtivad samad reeglid, mis on siiani kehtinud:

* tiheasustusalal ei tohi põletada aia- ja haljastujäätmeid;
* jäätmevaldaja sorteerib ja kogub liigiti enda valduses olevaid jäätmed, hoiab mahuti puhtana ja tagab veopäeval jäätmemahuti kättesaadavuse;
* korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmed tuleb viia jäätmejaama, jäätmekogumiskohta, Torma prügilasse või anda üle vastavat keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele;
* avalduse esitamise alusel saab kasutada ühismahuteid. Ühismahutina ei või kasutada jäätmekotti;
* kui kinnistul ei elata ja kinnistut ei kasutata, tuleb jäätmeveost vabastamiseks esitada vallavalitsusse vastav avaldus;
*avalikud pakendikonteinerid jäävad, kuid nende asukohad võivad muutuda.

 

Avalikel üritustel ja laatadel tuleb hakata segaolmejäätmetest eraldi koguma vähemalt pakendijäätmeid ja panditaarat ning suunama need taaskasutusse. Liigiti kogutud jäätmete konteinerid peavad olema selgitava teavitustahvliga. Vastutajaks on ürituse korraldaja, kes korraldab ka jäätmemahutite ja/või – kottide paigaldamise koos selgitava teavitustahvliga.

Jäätmevedu ja korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas kuni 31. märtsini 2022

 

Piirkond: väljaspool Jõgeva linna

Vedaja (vaba turg).

Teenust võivad pakkuda kõik jäätmekäitlusettevõtted, kel load olemas.

Veoperiood: piirkonnas kehtivad kuni uue jäätmevedaja leidmiseni samad tingimused kuidas on Teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.

AS RagnSells pakub olemasolevatele klientidele jätkuvalt samadel tingimustel teenust ning uutel klientidel on võimallik sõlmida leping vastava hinnakirja alusel.

Piirkond: Jõgeva linn

Vedaja ainuõigus: Eesti Keskkonnateenused AS

Eesti Keskkonnateenused kontaktid: klienditeeninduse telefon 738 6700, üle-eestiline infotelefon 1919, Tähe 108, 51013 Tartu; tartu@keskkonnateenused.ee

Jäätmed: segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Veoperiood: 01.03.2018–30.09.2021, vedajaga pikendati jäätmeveo perioodi kuni 31.03.2022. Veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.

Kogumismahutite minimaalsed tühjendussagedused:

  • Üle 24-korteriliste elamute jäätmemahutitel vähemalt üks kord 14 päeva jooksul;
  • Alla 24-korteriliste elamute, väike- ja ridaelamute ja maakasutuste, mille sihtotstarve ei ole elamumaa, jäätmevaldajate mahutitele vähemalt üks kord 28 päeva jooksul;
  • Väike- ja ridaelamute ning 2-4-korteriliste elamute jäätmevaldajate segaolmejäätmete mahutitele vähemalt üks kord 12 nädala jooksul kui biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud (taotluse alusel);
  • Paberil ja kartongil (sh vanapaber) vähemalt üks kord 28 päeva jooksul;
  • Biolagunevatel köögi- ja sööklajäätmetel vähemalt üks kord 14 päeva jooksul.

Veosageduse saate vedajaga kokku leppida jäätmekäitluslepingu sõlmimisel, järgides põhimõtet, et äravedu peab toimuma sagedusega, mis välistab mahutite ületäitumise.

Tühisõit on kui jäätmemahutis on mittevastavad jäätmed, puudub juurdepääs jäätmemahutile või puudub jäätmemahuti. Jäätmevedajal on õigus esitada tühisõidu eest arve. Tühisõit võrdub 90% vastava mahuti tühjendamise hinnaga (kord). 

Jääteveolepingut on võimalik sõlmida AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel:

Lepingu sõlmimine

Korraldatud jäätmeveo teenustasud