Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Veopiirkonnas asuval või elaval jäätmevaldajal on õigus taotleda korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamist, kui:

  1. kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
  2. jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil (sh suvila omanikud) 1. maist kuni 30. septembrini.

Jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks tuleb vallavalitsuse majandusosakonnale esitada taotlus, kus on kirjas:

  1. taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed ning jäätmete asukoha majapidamise aadress;
  2. põhjused, miks jäätmevaldaja soovib enda vabastamist;
  3. ajaperiood, mille kestel jäätmevaldaja soovib olla vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest (suveperioodil kasutatava kinnistu jäätmevaldaja võib vabastada 1. oktoobrist kuni 30.aprillini)
  4. taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Korraldatud jäätmeveost tähtajaliselt vabastatud jäätmevaldaja esitab kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsuse majandusosakonnale kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole aasta kestel või korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud. Kui jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vallavalitsuse majandusosakonnal on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse majandusosakonda asjaolude muutumisest hiljemalt 30 päeva jooksul nende asjaolude teatavaks saamisest.

 

Kestvus

Taotluse menetluse tähtaeg on 30 päeva.

 

Õigusakt

Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri

 

Vastutaja

Keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, e-post taimi.eesmae@jogeva.ee; tel 776 6509, 5336 6520.

 

Taotlemine

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm tuleb saata vallavalitsuse e-posti aadressile info@jogeva.ee või aadressile Suur tn 5, 48306 Jõgeva linn. Taotluse võib esitada ka vormivabalt.

 

Viide