Piirdeaed

 

Kui kinnistu tänavaäärse piirdeaia rajamisega kaasnevad kaevetööd, tuleb ehitusseadustiku lisa 1 alusel esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Katastriüksuste vahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151), kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette. Kui piirdele pole esitatud tingimusi detailplaneeringus või projekteerimistingimustes, siis tuleb lähtuda üldplaneeringust.

Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega ja kinnistupiiridega.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult ehitisregistrisse 

Vastavalt ehitusseadustiku § 37 võib ehitusteatise alusel ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Peale ehitustööde lõppu esitada  ehitisregistri kaudu kasutusteatis.

 

Lisainfo:
ehitusspetsialist Ragnar Joosep, 5304 7350, ragnar.joosep@jogeva.ee;
ehitusspetsialist Kuldar Lõhmus, 776 6574, kuldar.lohmus@jogeva.ee.