Sotsiaalteenused

10/18/23

 

Jõgeva Vallavolikogu 29. novembri 2018 määrus nr 63 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas"

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Sotsiaalteenuse andmist korraldab rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohalik omavalitsuse üksus.

Sotsiaalosakond selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.  Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku ja perekonna abivajadusele võttes arvesse isiku toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:

  • isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  • isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Sotsiaalteenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsus tehakse sotsiaalosakonna juhataja otsusega. Põhjendatud otsusega on õigus vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

Sotsiaalteenuseid osutatakse üldjuhul personaalselt. Siiski on mitmeid teenuseid, kus teenuse saamisega on seotud mitu pereliiget või kogu pere samaaegselt.

Teenused:

Koduteenus

Üldhooldusteenus väljaspool isiku kodu

Tugiisikuteenus

Täisealise isiku hooldus

Isikliku abistaja teenus

Varjupaigateenus

Turvakoduteenus

Sotsiaaltransporditeenus

Eluruumi tagamine

Võlanõustamisteenus

Muu vajaduspõhine teenus

Lapsehoiuteenus

Parkimiskaart

Isiklik abivahendi kaart

Häirenuputeenus

Kogukonnas elamise teenus

Toetatud elamise teenus

 

Kontaktisik: sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523