Toimetulekutoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist jääb alla riigi eelarve seadusega kehtestatud toimetulekupiiri. Perekonna iga lapse toimetulekupiir on 120% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud; esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased; muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Toimetulekutoetus määratakse ja maksatakse jooksvaks kuuks sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

Jõgeva Vallavolikogu on kehtestanud 8. veebruari 2018 määrusega nr 18  Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Jõgeva vallas toimetulekutoetuse määramiseks kulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.

Alates 1. juunist 2022 tõusis toimetulekupiir 200 eurole kalendrikuus. Toimetulekupiir perekonna teise ja iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot ning iga alaealise lapse toimetulekupiir on 240 eurot.

 

Kestvus

Otsus toimetulekutoetuse määramisest tehakse viie tööpäeva jooksul pärast kõikide dokumentide esitamist.

 

Õigusakid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõgeva vallas

 

Vajaminevad dokumendid

1. taotlus;
2. taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või arvelduskontode väljavõtted, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;
3. esmakordsel taotlemisel andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta;
4. hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;
5. vajadusel muud täiendavad dokumendid.

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

Loe lisaks:

Sotsiaalhoolekande seadus § 131 - § 135

 

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks tulla Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Piiri 1, Jõgeva). Taotluse võib saata ka e-postile.

 

Viide